Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zal hef weten, wat Hij te doen hééft, overeen* kotnstig deze'ihnnne zonden.

Maar abraham bleef stilstaan voor het aangezigt des Heeren , en zeide : > Zult Gij ook den regtvaardige met den onregtvaardige ombrengen? Misschien zijn er vijftig regtvaardigen in de stad: zn.lt Gij ze ook• ombrengen, en de plaats niét sparen, om de vijftig regtvaardigen, die daarbinnen zijn? Hetzij verre van U, zulk een ding té doen, te dooden den regtvaardige met den goddelooze, dat de regtvaardige zij gelijk de goddelooze : verre zij het van U! Zon de Regter der gansche aarde geen regt doen ?"

Toen antwoordde de Heer: > Zoo Ik te Sodom binnen de stad vijftig regtvaardigen zal vinden, zoo zal Ik die gansche plaats sparen, om hunnentwille."

Toen zeide abbaham: » Zie toch, ik heb mij onder* wonden te spreken tot den Heer, hoewel ik stof en asch ben : misschien zullen er aan de vijftig regtvaardigen vijf ontbreken ; zult Gij dan om vijf de gansche stad verderven?" . En de Heer zeide: > Ik zal ze niet verderven, zoo Ik er vijf en veertig zal vinden."

En abbaham voer nog voort met spreken: »■ Misschien zullen er veertig gevonden worden." En Hij zeide: » Ik zal het niet doen, om der veertigen wille."

Verder sprak-hij: » Dat toch de Heer niet ontsteke, dat ik spreek. Misschien zullen er dertig gevonden worden." En Hij zeide: » Ik zal heilniet doen, zoo Ik er dertig vinden zal."

En hij zeide: » Zie, ik heb mij onderwonden te

Sluiten