Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken. Misschien zullen er twintig gevonden worden." En Hij zeide: » Ik zal ze niet verderven, om der twintigen wille."

Nog zeide hij : > Dat toch de Heer niet ontsteke : misschien zullen er tien gevonden worden." En Hij zeide: «Ik zal ze niet verderven, om der tienen wille."

Toen ging de Heer, geëindigd hebbende met abbaham te spreken, weg, en abbaham keerde weder naar zijne plaatse. En het was den volgenden morgen , dal abbaham zich opmaakte naar de plaats, waar hij met den Heer gesproken had. Zijne gansche ziel was vervuld met verlangen naar de uitkomst van het onderzoek des Heeren, en toen Hij daar stond, zag hij , dat de Heer de maat der zonden van Sodom en Gomorrha, ja van de gansche landstreek, vol gevonden had; dat zijne langmoedigheid ten einde was, en Hij dit volk, wegens deszelfs zonden, niet langer kon dragen; dat hij ook de tien regtvaardigen niet gevonden had, om welker wil Hij hetzelve zoude gespaard hebben; ja, dat deze vernieling de daad van den Regter der gansche aarde was, die nooit straft, zonder heilige bedoelingen. Zoo wij nu ons abbaham zoo voorstellen, hoe geheel anders moest het standpunt wezen, waaruit hij dit alles moest beschouwen! Met diepen eerbied doordrongen, erkende hij Gods regtvaardigheid. » Zou de Regter der gansche aarde geen regt doen ?" had hij eens tot Hem gesproken. » Ja," moest hij nu zeggen, »de Regter der gansche aarde handelt hier! Van • Hem is het nooit te verwachten , dat Hij de goddeloozen cn de regtvaardigen tegelijk vernietigen zoude !"

Sluiten