Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.

De Teekenen en Wonderen in Egypte.

In den voor christus Kerk zoo belangrijken strijd aangaande de echtheid en geloofwaardigheid der Boeken van mozes, is het oude Egypte, op welks bodem een aanmerkelijk gedeelte der geschiedenis, welke deze Boeken bevatten, plaats heeft,, eene rijke en tot nog toe weinig bewerkte delfgroeve van bewijzen en ophelderingen. Eerst in onzen leeftijd is deze rijke mijn voor goed geopend; de kennis van het oude Egypte is sedert de togten der Franschen op eene merkwaardige wijze toegenomen. Be groote Werken van rosellini en wilkihsow wijzen, bijna op elke bladzijde, als met den vinger, aan, dat Egypte genoegzaam als nieuw ontdekt is aan te merken. Van welk nut deze ontdekkingen tot het juiste begrip der Heilige Schrift, en inzonderheid der Boeken van mozes , dienen kunnen , laat zich reeds uit de zwakke poging van tayior , Illustrations of the Bïble from the monuments of Egypt, London, 1838, althans bij voorgevoel, vooruitzien. Hoe meer diegenen, welke meenen het menschelijk redevermogen in alles en alleen tot gids te moeten aannemen, in hun oordeelkundig Onderzoek en uitlegging, te dezen aanzien ten achteren raken (in hunne nieuwste ophelderingen over Genesis, b. v. v. bohlen en tuch , gaat hunne kennis van Egypte~niet hooger dan tot het-

Sluiten