Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keurige kennis van Egypte, dan zou dezelve der Sage niet te stade gekomen zijn, daar hare vorming niet uit hen alleen kon voortkomen, maar veeleer door de heerschende onkunde aangaande Egypte bepaald moest worden. Zoo strekt dan de doorgaande zamenhang van het bovennatuurlijke met het natuurlijke tot een' getuige voor de geloofwaardigheid en gelijktijdigheid van het verhaal, als ook voor de echt Mozaïsche afkomst der Boeken van mozes, en vooral tot een kenmerk der Goddelijke wijsheid, die in het Boek harer openbaringen den mensch op de treffendste wijze eene inlichting gegeven heeft, hoe zij de gansche schepping tot eene zedelijke Godspraak weet te bezigen.

Elk volk toch der aarde heeft zijne eigene volksplagen en volkszegeningen, van welker vermeerdering of vermindering deszelfs tijdelijke welvaart, geluk, ja geheele bestaan afhangt. Wat van deze te denken is, zullen de volgende bladen leeren.

De Slangenbezwering.

Laat ons, na deze algemeene aanmeikingen, ons tot de enkele voorvallen wenden. Voor het tiental teekenen, als ware het in het getal van tien volkomen afgeperkt, welke tevens plagen zijn, gaat, Exod. VII: 8-13, een teeken vooraf, dat een onschuldig karakter vertoont. Het is eene proeve, of farao, van wien calvws zoo treffend zegt: nobis in unius reprobi persona superbiae et rebellionis humanae imago subjicilur (ons wordt in den persoon eens

Sluiten