Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verworpeling* een beeld voorgesteld van menschelij. ken hoogmoed en mensehelijke wederspannigheid) met zonder sehade wijs wil worden. De staf van «zes wordt in eene slang veranderd; de Egyptische Wijzen doen, althans in sehijn, hetzelfde; maar „ozss staf vershndt de andere staven. Deze verandering heeft zulk eene naauwe betrekking op Egypte, zelfs h-J het regenwonder der Egvptisehe Wijzen, dat het Mozatsehe teeken _ jaist ook daf> Goddehjk bevel zijne roeping bij de Oudsten des volks moest wettigen - daardoor op den eigendommehjken toestand van Egypte gegrond werd. Mozss werd toegerust met het vermogen, om datgene te bewerken wat de Egvptisehe Wijzen zieb geheel uitsluitend beroemden te weeg te kunnen brengen en waarop zij bovenal hun gezag grondden.

De kunst der slangenbezwering is in Egypte, van de vroegste tijden af (volgens muamv,, Ka. ,7 5 en de gezamenlijke berigten over de BsyUen,' quatrehèbe , Mémoires sur t Egypte, T.I, p.202 etc) tot op heden, inheemseh geweest. Fransehe Geleerden hebben daarvan in de Bescription de duidelijkste be«gten gegeven. Zelfs zij , die het met het onbepaaldste mistrouwen mede aanschouwden, hebben zich moeten overtuigen, dat èr iets waars in is, dat de Psyllen in het bezit eener geheime tooverkraeht zijn die hen in staat stelt, om de merkwaardigste gevolgen teweeg te brengen. .Wij erkennen" _ heet het in de Verhandeling de Tart des OpMogènes au enchanteurs des serpens, in T. d8 der Bescr., p. 333f etc. — , dat wij, geheel ontdaan van alle ligt'

Sluiten