Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond kennen. Hij rtequireerde drie Psyllen, en be val min eene slang uit het paleis te verdrijven, die er zlch in had laten bespenren. De voehtige plaatsen werden voornamelijk onderzocht. Daar alleen lokte de Psylle, het gesis der slang, „u eens van het mannetje, dan van het wijfje, nabootsende. I¥a verloop van ruim twee nren kwam er werkelijk eene slang voor den dag. Bij de Godsdienstige feesten verschijnen de Psyllen bijna naakt, met den hals, de armen en andere deelen des ligchaams omslingerd door slangen, van welke zij zich in de borst en den buik laten steken, en tegen welke zij zich met eene soort van woede verweren, zich aanstellende, alsof zij dezelve levend willen opeten. Hunne kunsten zijn zeer onderscheiden. Zij kunnen, naar hun voorgeven, de haje (dat is de slangensoort, waarvan zij sich inzonderheid voor hunne kunststukken bedienen) * 7" ** en haar dwingen zich als

dood te houden. Als zij deze werking willen voortbrengen, spuwen zij haar in de keel, dwingen haar om dezelve te sluiten, en leggen haar op den grond neder. Dan leggen zij haar, als ware het, om haar het laatste bevel te geven, de hand op den kop, en de slang wordt aanstonds stijf en onbewegelijk, en valt in eene soort van verdooving. Zij wekken haar wederom op, wannee.r zij willen, door haar bij den staart te vatten, en haar sterk tusschen de handen te rollen. Hetzelfde getuigt ook „ ,„..

ATHÉ, p. 108.

Wat ons over den toestand der nieuwere slangentemmers, bij de uitoefening vaP hun handwerk, be-

20*

Sluiten