Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God hem ook door dezelve: » Gij hebt aan de straf door mijne dienaren niet genoeg; daarom straf Ik u ook door de uwe." " En de betrekkelijke magt der Egyptische Wijzen in den beginne moest dienen, om hunne volslagene onmagt, zoo als dezelve zich eerst bij de kleine muggen openbaarde, en vervolgens bestendig voortduurde, in zooveel te scherper afstekend licht te doen voorkomen. Zoo toch werd niet zonder doel de strijd eerst op een gebied gevoerd, alwaar de Egyptische Wijzen, zoo als wij ten minste reeds uit de eerste teekenen stellig weten, tot hier toe hunne voornaamste kracht getoond hadden. Nadat zij daar reeds hunne minderheid hadden laten blijken, werd dezelve op een gebied overgebragt, waarop zij niet eens meer kampen konden; en het gerigt, dat op deze wijze over hen werd uitgesproken, trof met hen tevens hunne Goden. (Vergel. Exod. XII: 12.)

EERSTE PLAAG. Het Water wordt in Bloed veranderd.

Gaan wij thans over tot het tweede teeken, hetwelk tevens de eerste plage is. Het bestaat in het veranderen van het water des Nijh in bloed. Dat er geen grond is, om aan eigenlijk bloed te denken; maar dat veeleer de verandering in bloed gevoegehjk alleen op de bloedroode kleur kan toegepast worden, bewijst joëi III: i, volgens welke plaats de maan in bloed veranderd moet worden. Die beduiding is hier klaarblijkelijk gekozen, wegens het zinnebeeldige

Sluiten