Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermengd is, dat het er dik en roodachtig door wordt, en er wezenlijk walgélijkriuitziet, zonder dat iemand onzer daarvan eenig ongemak ondervonden heeft." — Somtijds echter wordt deze eigenschap des watérs, in jaren van groote hitte, eene drukkende plaag. Zoo verhaalt Abdollatiph, p. 332, de sact, dat in het jaar 596 (1199} het wassen van den JSffl bijna zonder voorbeeld gering geweest is. Ongeveer twee maanden vóór de eerste teekenen van het wassen der rivier, had men in haar water eene groene kleur opgemerkt. Hetzelve was langzamerhand aangewassen, en deszelfs smaak had eene vervuilde en bedorvene hoedanigheid aangenomen. Ziekelijke menschen vermeden hetzelve te drinken, en gebruikten putwater, vergel. Exod. VII: 24. Door het koken wordt het water nog slechter van reuk en smaak. Er vertoonden zich ook wormen en andere dieren in, die in stilstaand water leven. ;i

Dat de gewone plaag hier in een' zeer blonderen graad plaats had, blijkt-daaruit, dat de gewone zuiveringsmiddelen in het geheel geene werking deden; vs. 19; dat de Egyptenaren geheel moesten na* laten, uit de rivier te drinken, vs. 21 , en dat zelfs de fvwohen er in stierven, vs. 18, waarvan anders geen voorbeeld voorkomt. Wat; echter de grenzen van het bloot buitengewone overschrijdt, en de gebeurtenis op het gebied van het wonderbare overbrengt, is, dat deze verandering des waters niet alleen plotselijk gebeurde, terwijl dezelve anders gewoonbjk langzamerhand plaats had (vergelv Belangrijke gevallen van plotseUjk bloedrood gewordene wate-

Sluiten