Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus paarden in de opnoeming der dieren, die deze plage sonde treffen, in Hoofdst. IX, de eerste plaats wordt aangewezen, en dat wel zonder alle verdere aanmerking, is wederom een dier kleine trekken, welke bij onderzoekingen als de onderhavige van zulk een veelbeteekenend gewigt zijn, zoodra de van elkander gescheidene deelen zamengevat, en daardoor van alle mogelijke toevalligheid op zich zelve bevrijd worden. Immers toeh, zoo weinig het paard bij den Israëliet beteekende, zoo hoog in achting stond het bij den Egyptenaar. Zie sakder, Eiob, en MrcnAëus, Mosaischen Recht.

Menig Uitlegger zocht zich met moeite heen te wringen door het gezegde, dat al het vee stierf, vs. 3; doch vergeet, dat mozes uitdrukkelijk bepaalt: al het vee, dat op het veld was. Hoe werd dus aan een' ieder, die in zijn woord geloofde, gelegenheid gegeven, zich nog te redden! Zoo worden wij hier indachtig gemaakt op hetgene de Heer naderhand in het Tweede der Tien Geboden den Israëliet onderrigtte: » Hij spaart een' iegelijk, die Hem liefheeft en zijne geboden bewaart.''

ZESDE PLAAG.

Booze Zweren.

Dat de zesde plaag, die der «weren, alleen buitengewoon was door hare uitgebreidheid, toont de vergelijking met Deut. XXVIII: 27 aan, alwaar dezelfde ziekte als eene gewone Egyptische kwaal voorkomt. Het kan wel slechts eene brandende huid-

Sluiten