Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winden komen regelmatig op dezelfde tijden, en duren even lang. In Delta regent het in het geheel niet in den zomer, en bijna niet gedurende den winter. Wij hebben het te Xaïro slechts zeer zelden zien regenen. De regen is in Opper-Egypte een wonder. Een hooge graad van warmte, eene sterke vorst, veel regen, zijn buitengewone dingen." Over het luchtgestel van Xaïro zegt ,o«ahd , in 18. 2, S. 510, ff., dat de regen bij lang na zoo zeldzaam niet is in Egypte, als gewoonlijk wordt opgegeven. . Vooraf moet men Neder-Egypte klaarblijkelijk uitzonderen, hetwelk veel uitgestrekter is dan het overige gedeelte des lands, en alwaar de meerdere of mindere nabijheid der zee een veel veranderlijker luchtgestel noodzakelijk ten gevolge heeft dan dat van Sayd. Alle verschijnselen, behalve die van hagel en sneeuw, volgen elkander aldaar op, even als in andere landen, die door de Middellandsclie Zee bespeeld worden. Ook hagel heb ik onderscheidene malen te Mexandrië gezien. Juist te Xaïro begint de toestand van den dampkring meer vast te worden, en in Opper-Egypte is dezelve bijna bestendig."

Het berigt over deze plaag bevat nog in bijzonderheden eenige zeer merkwaardige betrekkingen op Egypte. Eene zoodanige vindt men Hoofdst. IX: 19, alwaar mozes tot ïarao zegt: .En nu, zend heen en laat uw vee en alles, wat gij op het veld hebt, vlugten. Alle menschen en alle vee, die op het veld gevonden en niet in huis geborgen zullen worden, zal de hagel treffen, en zij zullen sterven." Alzoo bevond zich het vee, tijdens het invallen van het

Sluiten