Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, wanneer hij zelf het standpunt niet had aangewezen, van waar men zijne leerredenen moet beoordeelen. Gij herinnert het u, zoodra gij denkt aan zijne afkeuring van het woord Leerrede, waardoor slechts een gedeelte van de preek of een bepaald soort van preken wordt aangeduid. Hoe was zij gegrond op zijn ideaal, dat hij met de woorden van den doopsgezinden leeraar h. w. van dbr ploeg, in het Voorberigt voor zijnen eersten Bundel, aldus heeft geschetst :

"Als vertegenwoordiger van geloovige Christenen heeft de prediker geene ongehoorde dingen, maar het bekende, met ernst en kracht te verkondigen, opdat aller blijdschap vervuld worde. Zijne rede moet als een levend woord in allen overgaan, en zij gevoelen het oude met nieuwe vreugde. De viva vox, ja de homo vivus op den gewijden bodem, bij de godsdienstige stemming der hoorders, moet vooral in aanmerking komen, en naarmate de preek beter geweest is, zal zij minder geschikt zijn om gelezen dan om gehoord te worden." Wij kunnen er bijvoegen: zij zal den lezer eerst voldoen, wanneer hij zich verbeeldt een hoorder te zijn.

Op dit standpunt van beoordeeling geplaatst, vergelijken wij de Leerredenen van van der hoeven niet met die van anderen, als waren zij verhandelingen, waarvan men eerst vraagt, of het onderwerp

Sluiten