Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning? Voorzeker, indien van der hoeven geen buitengewonen aanleg tot redenaar gehad, indien hij niet door gevoel voor het schoone, en verhevene, noch door vlugheid van bevatting, juistheid van oordeel, getrouwheid van geheugen, noch door welluidendheid en buigzaamheid van stem en natuurlijke zeggingskracht had uitgemunt, de meest aanhoudende oefening zou vruchteloos geweest zijn. En had deze ontbroken, hij zou zijnen aanleg wel niet verloren, maar ten minste niet zóó 'geheel ontwikkeld hebben, dat hij indedaad geworden is wat hij als redenaar worden kon. Maar zonder de oefening ook later tot zulk eene hoogte voort te zetten door het bestuderen van de theorie der welsprekendheid en hare toepassing, zou hij toch niet minder, — sommigen beweren, zou hij nog stichtelijker gepredikt hebben.

Wat echter zijnen aanleg van dien der meesten onderscheidde, die niet minder gevoel voor het schoone, niet minder vlugheid van bevatting, juistheid van oordeel, en getrouwheid van geheugen bezitten : wat als bijzondere hemelgave hem kenmerkte, was het gevoel voor het verhevene, dat hem in alles bestuurde, zelfs tot in de kleinigheden van het maatschappelijke leven toe. Had hij de phantasie gehad om dichter te zijn, voortreffelijke lofzangen op de Godheid zou hij nagelaten hebben: was zijne bestem-

Sluiten