Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikten vorm om de godsdienstwaarheden voor te dragen en te beter door de verbeelding op het verstand en het gevoel te werken. Wanneer de vrijheid van tekstkeus beperkt was door den tijd des jaars, of de vastgestelde geen verheven onderwerp scheen aan te bieden, wist hij het toch als bij tegenstelling te vinden en daaraan te hechten; gelijk ik mij herinner hem naar aanleiding der woorden: daar was aan de plaats, waar Jezus gekruist was, een hof en in den hof een nieuw graf (Joh. 19, 41a), te hebben hooren prediken óver de verbinding van de gedachte aan den dood met de genoegens dezes levens. En wie uwer gewoon was hem te volgen, moet niet toestemmen , dat hij nooit een tekst of onderwerp behandelde van een eenigzins lager soort, het hooge doel der gewijde welsprekendheid slechts ten halve waardig ?

Men kan zeggen: hij behoorde ook niet tot de humoristen, de geest van stebhk was hem vreemd, de verzoeking tot zoogenaamde geestige teksten kon hem dus niet kwellen. Men kan zeggen: hij had geen aanleg tot het afgetrokken wijsgeerige, daarom konden ook geen dor leerstellige teksten hem behagen. Men kan zelfs zeggen: hij was te hoog verheven om af te dalen tot het plat prosaiïsche van het huisselijke en maatschappelijke leven in de onderscheidene standen, hoe zou hem dan zijn ingevallen

Sluiten