Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om teksten te behandelen die daarmede in verband staan? En wie dit zegt, heeft van mij geen tegenspraak te vreezen: maar is van der hoeven als prediker er niet te grooter door, dat de stichting zijner hoorders geen schade kon lijden, noch door fijne ironie, noch door onvruchtbare bespiegeling, noch door een te diep indringen in de schuilhoeken, waarin de zonde hare pestlucht verspreidt? Ik weet het, hij zelf stelde de verscheidenheid van gaven, bij eenheid van geest, op een te hoogen prijs, ook in het belang der gemeente, dan dat hij niet goedkeurde, wanneer anderen hun aanleg ontwikkelden en hunne natuur niet verloochenden in 't gene naar zijn gevoel met de deftigheid van den kansel streed, zoodat zij uitspraken wat van zijne lippen gehoord te gemeenzaam zou geweest zijn, zoo al niet een wanklank in eene godsdienstige vergadering: maar ik durf mij op uwe eigene ondervinding beroepen, als ik beweer, dat de stichting benadeeld wordt, wanneer of het vernuft van den prediker den boventoon heeft, of het leeren, of het brengen van het dagelijksche leven op den predikstoel zijn hoofddoel is.

Het zij echter verre van mij te meenen , dat van der hoeven het leeren in de gemeente zou achtergesteld hebben, daar hij niet bij voorkeur didactische teksten koos. Integendeel, hij leerde als leerde hij niet, en het onderwijzend gedeelte zijner preken was

Sluiten