Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwerp is naauwelijks denkbaar voor een man, wien de kleingeestigheid van het sectewezen tot een te diepen ernst stemde, dan dat hij de humoristische wereldbeschouwing noodig had, om bewaard te blijven voor de bittere ironie eener letterlijke opvatting der woorden van Christus: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Ook in zijne verdeeling of schikking der rede is van der hoevens populaire verhevenheid op te merken, gelijk deze eenvoudigheid insluit en dus het gekunstelde niet kan verdragen. Zij was altijd oratorisch zonder ooit onlogisch te zijn, zoodat de natuurlijke opklimming bewaard werd, door geleidelijke overgangen gekenmerkt, al ware het ook, dat de spreker zijne rede plotseling afbrak, wanneer zijne stem hare hoogste kracht had bereikt. De verdeeling was hem geen doel, maar slechts middel om den hoorder te leiden en zijn geheugen te gemoet te komen tot bewaring van het geheel, en niet het minst van den indruk dien dit moest achterlaten. Eene schoolsche verdeeling en onderverdeeling en nog eens onderverdeeling was hem doorgaans even vreemd als een vernuftig plan; en waar de vorm der homilie bewaard kon blijven, offerde hij dien niet op aan de poging om den lof van eene oorspronkelijke vinding te verwerven: getuigen de reeds genoemde Leerrede-

Sluiten