Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

persoon daardoor op den voorgrond trad. Zeker bedoelde hij dit nooit op den kansel: want zijne welsprekendheid had hare bron in zijn hart, zijn geloovig gemoed. Daaruit vloeiden zijne woorden, en werden een vlam gelijk, die aller harten ontsteekt. De wereld heeft hem gekend als een opregt, waarheidlievend, godsdienstig man: maar wie vertrouwelijk met hem» mogt omgaan, hem op zijn studeervertrek genoot, moet getuigen van zijnen kinderlijk vromen fin, zachtmoedig en bescheiden oordeel over anderen , van zijne liefde , en van zijn warm en levendig geloof in Christus. Zes en twintig jaren geleden heeft zijne welsprekendheid mij aangegrepen, maar zijne beminnelijkheid is gedurende dien tijd de magnetische kracht gebleven, die mij aan hem bond. Had ik haar niet gekend, had ik hem niet liefgehad, eerbied voor zijne grootheid zou mij den moed ontnomen hebben om zijn beeld als kanselredenaar te schetsen. Ik deed het ook niet om zijnentwil, maar om uwentwil: want wat van der hoeven geweest is, moet gij willen worden, gij die u voorbereidt tot het heerlijke ambt van Evangelieprediker! En als gij dit ernstig wilt, moet het vereeren van zijne nagedachtenis voor u daarin bestaan, dat gij den koninklijken weg bewandelt, dien hij u aanwees, en waarop hij zelf u voorging.

Sluiten