Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om eerste redenaars te worden: — er zouden geene eersten zijn, indien er niet ook tweeden en derden waren! — maar ik zeg om hetgene zij gelooven in behoorlijken vorm en met warmte mede te deelen. Maar zij ontwikkelen dien aanleg niet of door hoogmoedig zelfbehagen in eene gebrekkige, door onkundige bloedverwanten en vrienden hooggeprezen manier van opzeggen, of door gemakzucht die hen van de noodige inspanning terughoudt, of door het nabootsen van anderen, die eenigen roem verworven hebben, of door den kortsten in plaats van den koninklijken weg te bewandelen. Welsprekendheid is niet alleen eene hemelgave, zij is ook de vrucht van ware beschaving. "De redenaar," zegt theremin , "moet niet alleen geboren, hij moet wedergeboren zijn." Dat geldt zijn geheele wezen, en niet het minst zijn gevoel voor het schoone en verhevene. Zijn smaak moet gekuischt zijn om zijne verbeelding te beteugelen; en zijn verstand helder of zijn oordeel juist en scherp, zal hij in de daad, ik zeg niet goed voordragen wat hij van anderen ontleent en als het zijne durft beschouwen, maar zal hij in zich zeiven een springbron van denkbeelden hebben om een levend woord voort te brengen.

Van der hoeven was tot redenaar geboren, maar zonder de wedergeboorte door eene klassieke vorming, door de beoefening der fraaije letteren, zou hij toch

Sluiten