Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hoogte niet bereikt hebben waarop hij stond. Zijne gedrukte redevoering over de dichterlijke schoonheden van het boek habakuk getuigt, hoe hij in zijn studententijd de aesthetisch letterkundige beschaving op prijs stelde: en wie is ooit een groot redenaar geweest, zonder van de ouden, de Grieken en Romeinen te leeren? Ja, de lessen van blaih, fenelon, ewald en clarisse, maury — en hoevele anderen zou ik kunnen noemen? — gij moet ze kennen en overpeinzen; maar de theorie dér welsprekendheid leert gij toch het best uit de schriften van cicero en quintilianüs en de ars poëtica van horatius. Homiletische leerboeken van hifffel, palmer, vinet, huurling en anderen, zij zijn nuttig en noodzakelijk zelfs; maar even als cicero verklaarde niet in de school der rhetoren, en wel in die der wijsgeeren zijne welsprekendheid gevormd te hebben, getuigde de groote reinhard geen homiletiek bestudeerd te hebben: en de oorspronkelijke borger verontschuldigde zich waarlijk naïf genoeg, "dat zijne bezigheden hem niet veroorloofden boeken over de methodus concionandi te lezen."

Goede voorbeelden te bestuderen zal zeker bij een gezuiverden smaak meer vrucht geven dan dorre theorie; en enkele wenken, gelijk van der hoeven ze heeft nagelaten in zijn Chrysostomus en zijne Redevoeringen, wegen mijns inziens tegen vele uitvoerige theoriën op. Een rijkdom van goede voorbeelden heeft onze

Sluiten