Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derden Goddelijken Persoon met de Godzaligen, en van de Godzaligen met den Derden Persoon. Die conversatie > jl zelfs blijken in het einde van de, Verzoening, als God de Heilige Geest hen eens zal heilig, onberispelijk en onbeschuldelijk voor Hem stellen, als zij den tijd zullen ten einde gebragl hebben, niet alleen in den dood, maar ook in de eeuwigheid. — Om dit stuk nu klaarte doen zien, zoo verzoeken wij uwe aandacht; wij zullen u zoeken te leiden langs den weg.

Eerst, zullen wij trachten aan te toonen dat er eene gemeenschap van den Derden Goddelijken Persoon in hel Wezen Gods, voor eenen Godzaligen is.

Ten tweeden , dat er eene wederzi/dsche conversatie en zeer familiare of gemeenzame omgang, van God den Heiligen Geest, met een' Godzaligen, en van een Godzaligen met God den Heiligen Geest is.

Ten derden, dat dit geschiedt, om heilig te leven; en om zoo allengskens onberispelijk en onbeschuldelijk voor God gesteld te worden. Langs die drie wegen, zullén wij uwe en onze aandacht zoeken te leiden. 1°. Zullen wij u toonen, dat er zulk eene conversatie is. 2°. Dat er eene vermakelijke conversatie is van den Derden Persoon met de Vromen, en van de Vromen met den Derden Persoon. 3°. Dat zulks regtuit, regt aan leidt, om heilig, onbeschuldelijk en onberispelijk voor God gesteld te worden , als God ons met zich zeiven verzoend heeft, in het lig— chaam van Christus vleesch door den dood Zijns Zóóns.

I. Wat het eerste aangaat, alle vereenigingen zijn duister en niet gemakkelijk te begrijpen. Om het u wel te doen begrijpen, zullen wij u dus leiden, dat wij n zullen aantoonen, dat er is eene gemeenschap, eene vereeniging, een eigendom van den Geest aan het verloste Volk , en van het verloste Volk aan den Geest. Daar is eene vereeniging van het verloste Volk met den Persoon en met Zijne gaven; daar is eene gemeenschap tusschen God den Heiligen Geest en ben, en tusschen hen en God den Heiligen Geest. Spant u eens wat in. Daar is een eigendom. Alle de uitverkorenen zijn des Geestes eigendom ; het zijn Gods uitverkorenen. Alle de Uitverkore-

Sluiten