Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten 4. Die den Persoon niet heeft, maar alleen zijne gaven, die kan nog zondigen de onvergeeflijke zonde tot den dood. Dat toont Paulus in dien gewigtigen tekst Hebr. VI : 4—6. welken wij u eens kortehjk moeten in het licht stellen. Daar spreekt de Apostel van Parels van menschen , die eens verlicht zyn geweest en de Hemelsche gaven gesmaakt hebben, en des Heiligen Gees ■ te» deelachtig geworden zyn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw. -— Gij znlt in uw hart zeggen: die de Hemelsche gaven gesmaakt hebben, kunnen die nog zondigen tot den dood , zoodat men er als van zeggen moet: hel is gedaan! Zij zijn als de aarde, die distelen eu doornen draagt? — Weet gij welke het korte licht is, dat wij daaraan geven V Ziet dat gij het onthoudt!

1. Die eens verlicht zijn, dat is te zeggen die van het Jodendom of van het Heidendom tot het Christendom waren overgekomen.

2. Daar hadden zij zoo veel mede op, gelijk een tnensch, die groote dingen ziet, hij roept er van uit: dat is van God! Wat eene liefelijke bediening is dat in het Christendom!

3. Zij kregen den Geest, niet den Persoon; maar zoo eenige gaven, die in het oprigten der kerk gegeven werden ; zij kregen ergens wel een talentje, maar zij konden er geen winst mede doen.

4. Zij smaakten het goede Woord Gods, als zij hoorden prediken, dat er zulk eene genade was; dat er geen zondaar te oud, geen te groot was; en dat God in Christus de wereld met zich zeiven verzoend had, en dat du Verzoening der zonden gepredikt werd; zij smaakten dat goede woord, en zij gingen zich inbeelden, dat zij «r deel aan hadden. Als zij hoorden prediken dan smaakten ze het goede woord Gods niet alleen, maar:

5. Ook de krachten der toekomende eeuw. Uit al die voorgaande dingen besloten zij voor zich zei ven zekerden Hemel. Zij hadden geenen suspicie of achterdocht over hunnen staat, even gelijk de tijdgeloovigen , die ontvangen het woord met blijdschap. Zij kregen zoo eenige gaven des Geestes, zoo eenige Goddelijke bewegingen; zij zijn

Sluiten