Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hg hen ootmoedig, geloovig, vurig; Hij brengt hen tot eene weeke gestalte; Hij legt de voorden en zaken in hun harte; Hij maakt ze pleitende, zoodal zij niet uit of in kunnen gaan; niet tot hun beroep, of daarvan daan kunnen komen, of zij pleiten en bidden eens. Zijn ze in hun beroep of in een gezelschap, het is: ach! ware ik te huis; kon ik eens op mijne knieën vallen: kon ik de beklemdheid van mijn hart eens uitspreken! Zij zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Als zij te huis gekomen zijn, oefenen zij weer conversatie , door alles wat op hun hart ligt aan Hem bekend te maken. Zijn zij onder de menschen zij verbergen het, zooveel als zij kunnen, en dan oefent de Geest conversatie met hen als Leidsman. Op hunnen weg ontmoeten hen vele zwarigheden; daar zijn vele vijanden, daar moet doorheen geslagen worden. Wil lk u bij de hand nemen, zegt de Gerst? Ach, ik ben mijne zaken niet wijs, zeggen zij, maar alsdan leidt en stuurt ze de Geest getrouwelijk naar Zijn woord. Uw voetpad is altemets smal zegt Hij, maar ik zal u leiden; dit is de weg, wandel in denzei ven, ik zal u kracht geven; Mijn oog zal Ik op u houden Ps.: XXXII: 8. —

Daar is niet alleen eene conversatie als Leidsman, wanneer de Geest zegt; gij zult er doorkomen; maar daar is er ook eene als Trooster. Wat deert u, zegt de Geest, dat gij zoo neerslagtig en zoo moedeloos zijt? Zegt gij, het schijnt, alsof God wegen met mij inslaat, om mij te verlaten, daar zijn zoo vele tegenheden! — Wil lk u eens verkwikken, zegt de Geest? De Hemel is het nog niet, zegt Hij, maar het zal niet lang duren, of gij zult er komen; dan zult gij met alle Gods kinderen eens moeten zeggen: ik dank u Heere , dat gij toornig op mij geweest zijt, maar nu troost Gij mij. — Dan weder converseert Hij als een Heiltge Geest; lk wil u heilig hebben, zegt Hij. Wat doet gij met die verdor' venheid? Wilt gij die voeden en aankweeken, dan moet lk weggaan en u verlaten, wilt gij Mijne conversatie genieten, pas dan op dat gij de kracht der verdorvenheid in u verbreekt. Ontzondig mij met hysop, zegt David, en ik zal rein zijn: wasch mij en

Sluiten