Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bestek of plan, dat God had in de verzoening vaa booze zondaars, en dat was: opdat Hij ze heilig voor Hem zoude stellen. — Leidt die conversatie tot heiligmaking? Ja, dat heeft geen bewijs noodig: dat zult gij nu allen toestaan, dat zij leidt om eene onergerlijke consciëntie te leiden. Hoe! zegt de Geest, zal Ik in u wonen als in Mijne tent? Zal uw hart mijn hart zijn ? Zal ik in Sion , nw hart wonen ? En zoudt gij daar anderen in breógen ? Wilt gij er dan Mij uit hebben ? En wilt gij de zonde doen? Dan zal ik terstond wijken, ja de geheele bediening zal wijken! Wilt gij die tegenstaan? Waar leidt zij u henen? Onthoudt u van den schgn des kwaads: Overwint het kwade door het goede, Rom XI1: 21. Heiligheid is uw sieraad; elke gave leidt u tot heiligheid. Nog eens: het is op straffe van de conversatie te breken, zoo gij wilt zondigen. Dan zal ik u aan den duivel ter kwelling geven. Bedroeft gij Mij, ik zal u bedroeven: dan ga ik weg totdat gij u zeiven schuldig zult bekend hebben. Daarop komt een kind van God en zegt, liever alles weg danü. Daar gaan zij letten op hun denken, spreken, op hunne oogmerken en gronden; op hunne godsdienst in het openbaar en in het eenzame met hun huisgezin. Laat ons zoo en zoo wandelen zeggen zij, en zij scheiden zich af van al wal hen hindert. Worden zij ergens door algeleid, zij zuchten er over, in het midden zelfs van hunne bezigheid. Zijn zij in een gezelschap, zij gaan er wel eens uit, om eens om den Geest te zuchten; zij doen het niet gemaakt, maar eenvoudig, Zij staan ook naar geestelijke gaven en werkingen, om door ondervinding te kunnen spreken. Zij oefenen alle dagen conversatie met God , met de Drie Personen. Wie kan alzoo leven, zult gij zeggen ? 1 s er zulk een leven ? Ja, bet moet er zijn! De Kerk is ontglartsd als het er niet is. Die het niet heelt, heeft geen genade. Het moet er zijn, het koste wat het kosten mag! Gij zult zeggen, hoe kom ik daartoe? Hoe zal ik het aanleggen? lk mis het! Als het God belieft. zullen wij dat hebben in eene volgende predikatie enz. Nu ik hoop dat de Heere dit aan ons zal zegenen, AMEN.

Sluiten