Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLECHTIGE OPENING

VAK HET

VAN DE VEREENIGING

TER VERBREIDING OER WAARHEID,

in de nieuwe kerk der hervormde gemeente,

Woensdag den 6den November 1872, des avonds te 7 ure.

Reeds lang voor den tijd van opening was het ruime kerkgebouw eivol, niettegenstaande slechts toegang verleend werd door biljetten voor leden en begunstigers. Een groot middengedeelte van het ruim was uitsluitend bezet door bestuurders en werkende leden. Aan vele geachte hoorders zoo uit het burgerlijk als kerkbestuur en afgevaardigden van verschillende christelijke inrichtingen, alsmede van buiten de stad, ontbrak het niet, waardoor een half uur voor den aanvang het kerkgebouw voor het publiek geopend wordende, slechts weinigen nog een zitplaats konden bekomen, en de meesten zich met een staanplaats in het reeds zoo ruime kerkgebouw moesten vergenoegen. Inmiddels werden wij door het prachtig orgelspel recht feestelijk gestemd.

Ten 7 ure beklom de President der Vereeniging, de heer t. m. looman , het preekgestoelte en opende de vergadering in den Naam des Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Na het zingen van Ps. 150 v. 1 en 2, door keurig orgelmuziek begeleid, ging hij voor in het gebed.

1*

Sluiten