Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaard. De Heer heeft groote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd.

Snel ontwikkelden zich de werkzaamheden. Wij besloten alle 14 dagen samen te komen; den eersten Donderdag om elkander te stichten door de bespreking van Gods woord, en den tweeden om mededeeling te doen van hetgeen er op het gebied van Gods koningrijk voorviel. Ja, zelfs op het gebied van de politiek, daar wij meenen dat er niets gebeurt of het staat in verband met de uitbreiding van het koningrijk van jezus Christus, en wij weten dat de eindelijke zegepraal aan Koning jezus zal zijn.

Daar is een groote strijd op aarde tusschen het licht en de duisternis, tusschen de leugen en de waarheid. Beiden staan naar de opperheerschappij; wel zegt de eene: mij komen alle aardsche machten en heerlijkheden toe; maar de Heer zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Van nature staan wij allen onder de eerste macht; maar wanneer wij wedergeboren zijn door den Heiligen Geest, eerbiedigen wij de macht van Hem voor wien alle knie zich moet buigen. Daarom namen wij kennis van al hetgeen in de wereld voorviel, en daar onze Vereeniging voornamelijk uit eenvoudigen bestaat, meenden wij het allernuttigst te zijn elkander daarvan op de hoogte te houden. En dat had de heerlijkste gevolgen. Juist de leden onzer Vereeniging toonden in alles wat er gebeurde belang te stellen en leerden meer en meer af te zeggen: "wat gaat ons de politiek aan, en wat er in de wereld gebeurt?", daar wij allen belang hebben bij de verbreiding der waarheid.

Maar, ook naar buiten breidde onze Vereeniging zich uit; dat lag ook van den aanvang af in ons plan. Wij wenschten, den Bijbel als eenigen grondslag aannemende, ieder vrij te laten in zijne bizondere gevoelens, om aldus gesamenhjk eendrachtig op te trekken tegen den gemeenschappelijken vijand. Onze eerste blik was op de jeugd geslagen, gedachtig aan de woorden van luther: "Geef mij de jeugd en de toekomst is mijn ; wanneer ik geen leeraar was, zou ik schoolmeester willen zijn." Vandaar onze arbeid onder de jeugd.

Drie takken werden al dadelijk opgericht: Evangelisatie, Bibliotheek en Breischolen.

Sluiten