Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overleg met die Vereeniging, werd onze Leesschool voor volwassenen opgericht.

Den 6den Januarij 1851 wijdden twee broeders zich aan datmoeielijk werk. Toch droeg het gezegende vruchten; menschen leerden lezen, die reeds bijna 70 jaren oud waren. En toen onze geliefde Koningin ons gebouw met een bezoek vereerde en het allerlaatst dat kamertje zag, gaf zij hare verbazing en tevredenheid daarover te kennen, meer dan over alles wat zij gezien had.

In 1851 waren de meisjes der breischool vier jaar ouder geworden, en gevoelden wij de behoefte aan eene naaischool.

Den 5den Mei werd onze eerste Naaischool geopend; met hoevele leerlingen denkt gij ?.... met ééne. Die eerste leerling leeft nog en hare moeder is zeker in ons midden en heeft het stellig nog niet vergeten, dat zij haar dochter er heen bracht, en wij vertrouwen, dat het ook aan haar kind ten zegen is geworden. Onze kinderschaar nam inmiddels zeer toe.

In 1851 werd óok ons Kinder-Zendinggenootschap opgericht, daar de kinderen gaarne iets van de heidenen hoorden. Viermaal 'sjaars kwamen zij bijeen, om voorde arme heidenen te bidden en hunne gaven bij te dragen.

Bij het eerste jaarverslag konden wij mededeelen, dat dit Genootschap reeds 300 leden telde.

Wij waren dat jaar voor het eerst in de HersteldLuthersche kerk, ons welwillend afgestaan, met 300 kinderen van Zondag-, Brei- en Naaischolen bijeen, en aangenaam was het, hunne antwoorden en hun lief gezang te hooren.

Inderdaad, na dien tijd ondervond onze Vereeniging een bizonderen zegen. Wat gebeurde! De behoefte aan een eigen lokaal had zich reeds lang doen gevoelen. In het jaar 1853 had een onzer Broeders, die nu juicht voor Gods troon, vernomen, dat er een gebouw te koop was, dat zeer geschikt zou zijn voor onze Vereeniging. Het was een komediegebouw en paardenspel. Talloos waren de bezwaren, die wij te overwinnen hadden, maar de Heer nam ze weg en heeft onze begeerte vervuld. Hij bewerkte de harten onzer aanzienlijken. Zij gaven hun geld, zoodat wij met geleend geld een eigen gebouw mochten oprichten, waarvan de schuld reeds grootendeels is afgelost.

Sluiten