Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Den 15dlm Februari 1854 werd de l"3 steen gelegd. Het gebouw was echter nog niet zoo mooi als nu. Gedeeltelijk voor ons lokaal stond een drankwinkel, want ook hier werd het spreekwoord bevestigd: "waar God eene kerk bouwt, sticht er de duivel eene kapel naast." Maar ook dat plekje grond gaf God later aan onze Vereeniging, en zoo staat ons gebouw in de Elandstraat daar als een bewijs van Gods macht en liefde.

De eerste algemeene vergadering in het nieuwe gebouw werd den 2den November gehouden, waarop wij God verheerlijken mochten voor zijne groote daden.

Onze Vereeniging breidde zich ondertusschen altijd verder uit.

Dikwijls was er sprake geweest van het ongelukkig lot, dat vele dienstboden treft wanneer zij tijdelijk buiten betrekking geraken. -

Belangrijke bijzonderheden kwamen tot ons door twee onzer leden die zich in contact gesteld hadden met de Vereeniging voor boetvaardige gevallen vrouwen. Zoovele meisjes werden verleid of zoovele eerlijke dienstboden, die uit haren dienst kwamen zonder een tehuis, gingen verloren! Dit mocht niet langer zoo blijven. Wij beraamden de middelen om ze te helpen, en ziet den 7den April 1856 waren wij in staat hen in de Bethaniëndwarsstraat, en later (1871) in een beter gebouw op de Prinsengracht over de Elandstraat, een goedkoop en veilig tehuis te verschaffen.

In datzelfde jaar kwam een Broeder uit Oost-Indië, met een warm hart voor de ongelukkige Javanen. Hij schetste ons hun treurigen toestand, en allen voelden zich gedrongen, tot leniging van hunnen nood, eene gave af te zonderen. Neen, zeide spreker, er moet voortdurende hulp worden verleend! En dat was de aanleiding tot de oprichting van ons Java-Comité.

Nog was dit niet genoeg. God gaf nog meer. Aan het eind van de Elandstraat stond een gebouw, dat een broeinest van ongerechtigheid was. God gaf het een onzer aanzienlijken in het hart, het te sloopen en in geschikte woningen te doen veranderen. En bij die goede woningen werd ook eene Bewaarschool gebouwd, waar de kleinste kinderen aan de voeten van den Heere Jezus worden gebracht.

Sluiten