Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden der Vereeniging, wat groote dingen God aan en door ons deed. Voorzeker, zij die de Vereeniging zagen geboren worden, kunnen de groote daden Gods eerst recht waarderen en uitroepen: de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd!

God zegene ons verder samenzijn en geve dat het woord dat geachte voorgangers der Gemeente ons zullen toespreken, een beteren indruk moge maken dan het mijne.

Maar wete een ieder ten slotte dat de Vereeniging alleen wenscht: groot te maken den nooit volprezen naam van God den Vader, den Zoon, en den Heiligen Geest, in wiens Naam de Vereeniging werd opgericht, in wiens kracht zij wenscht voort te gaan, en tot wiens eer zij wenscht te bloeien.

Daarom willen wij samen zingen het "Haleluja!"

Looft, Haleluja! looft den Heer! Prijst Zijnen naam, verheft Zijn eer, Vermeldt hier in dit Godsgebouw Zijn onverbreekbre liefde en trouw.

Looft, Haleluja, looft den Heer! Verbreiders van Zijn woord en eer, Hoe vruchtloos ook uw arbeid schijn', 't Zal velen toch ten zegen zijn.

Looft, Haleluja, looft den Heer! Verbreiders van Zijn woord en eer, Want kerk en school en hart en haard Heeft d'invloed van uw werk ervaard!

Looft, Haleluja, looft den Heer! Verbreiders van Zijn woord en eer, Want alles, wat gij bracht tot stand, Blijkt een gewrocht van 's Heeren hand.

Na deze inleiding des Voorzitters betraden achtereenvolgens de Wel-Eerw. zeer Geleerde Heeren j. p. hase-

brobk, j. posthumus mbtjbs rz. en n. h. be ghaaf,

Predikanten bij de Hervormde Gemeente alhier, den kansel.

Sluiten