Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOESPRAAK VAN D". J. P. HASEBROEK.

We leven in een tijd van zilveren feesten. In den zomer van dit jaar vierde het Asyl Steenbeek haar jubilé. Men kwam tot mij om het met eene feestgave op te luisteren, b. v. een bijschrift bij eene plaat, die drie zusters, nevens elkander gegroept, voorstelde. Links eene jonge vrouw, "*t Geloof', vertrouwend leunende op den schouder der andere, rechts "de Hoop", en in het midden eene aanminnige vrouwengestalte, "de Liefde". Toen was ik terstond klaar en zong het lied, waarvan ik U bij deze gelegenheid een fragment wil doen hooren.

Bij deze gelegenheid wilt ge een feestboekje als geschenk uitreiken. Deze plaat zou eene uitnemende titelplaat zijn. Voor deze Vereeniging toch is het Geloof haar kracht, de Hoop haar moed, de Liefde haar leven. Gezegende trits! Een kroon te schitterender, door de jubelzon omschenen.

Eer ik verder ga, hen ik verzocht de collecte aan te bevelen. Wat te zeggen? Op een Zilverfeest moge het niet aan overvloedig zilver ontbreken!

En nu! een enkel woord als blijk van deelneming. Reeds dikwijls bragt ik op uwe feesten zulk een groet. Met het verslag in de hand, waarin teBcens sprake is van de Takken der Vereeniging, deden mij thans die takken denken aan een boom, waarbij de Vereeniging te vergelijken is.

De Vereeniging een boom, en wèl een, zooals die in den Eersten Psalm beschreven wordt. Dien boom willen we nader bezien.

Eerst den grond en omtuining, waarin hij groeit, 't Is iets schoons wat ginds onze Tuinbouw-Maatschappij Linnaeus doet, maar hier wordt iets schooners gezien. De tijd is er geweest, dat daar, waar het gebouw der Vereeniging nu staat, de zonde werd gediend! De Geest Gods heeft nu dat plekje ingenomen en Sionsliederen vermelden daar Zijn lof. Het is daar een eigenaardig en merkwaardig plekje in de Elandstraat, met zijn twee groote gebouwen. Het eene gebouw stichtte de Liefde tot menschen, het andere de Liefde tot God. Die Twee zijn Een!

Letten wij verder op den wortel. Het is het woord van God; het woord der waarheid, in den geest, waarin het

Sluiten