Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"'t Is Donderdagochtend kwart voor vijven. Eenige commissieleden zijn reeds in de groote zaal der Vereeniging aanwezig, ras door meerderen versterkt. Nauw heeft de klok haar vijf ochtendslagen doen hooren, of reeds vertoonen zich enkele lachende, blozende gezichtjes aan den ingang. Het is eene beweging als in een bijenkorf. De schare groeit aan. Te 5| uren zijn nagenoeg alle feestgenooten aanwezig. Wat zien ze er lief uit, die meisjes in hare lichte, heldere zomerdracht gestoken. Maar wat wordt daar door de onderwijzeressen met naald en draad verricht? Uit een pakje, dat ieder bij zich heeft, wordt een strikje genomen van dezelfde kleur als het hare en op de borst der kleinen vastgehecht. Zóo toegerust, scharen zich de klassen in goede volgorde en, na korte toespraak, lied en gebed, yangt omstreeks 6 ure de optocht aan. Maar ziet toch eens dien dubbelen muur van menschen, die van het gebouw af tot bijna aan de gazfabriek geschaard, ons uitgeleide doet! Hoort die eigenaardige kreten van bewondering: "kijk, hoe lief! Och, wat hebben ze toch veel voor onze kinderen over. Dag kind, houdt je maar goed! veel pleizier in de Duinen, enz.!"

Wat dunkt U, zou dat niet goeddoen aan het hart dier kinderen, die al zooveel missen, en van ouders, die zien, dat de liefde de wereld nog niet uit is, al is ook Hij, haar oorsprong en uitgedrukt beeld, voor ons menschen onzichtbaar geworden!

Doch keeren wij tot onze kinderen terug. "In Haarlem in goede orde den Trein verlatende, zetten zij al dadeHjk koers, het Kenau-Park dóór en de Kleverlaan langs, naar Overveen. Al het merkwaardige wordt hun aangetoond, "Wien Neerlands bloed" gezongen, straks het lied "bij Overveen," en dan gaat het langs Bloemendaals lusthof naar de Duinen. Met luid gejuich wordt de pleisterplaats begroet en het noodige gebruikt. Nu een Oranjevaan ontplooid; de kinderen in twee reien geschaard, zingen een Duinzang bij beurten, en nauw sterven de laatste woorden weg of de vaandrig vliegt vooruit, het mulle duinzand op. Wat maar springen, loopen of kruipen kan, volgt achteraan."

Sluiten