Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeniging en dit haar 25jarig feest. Anders kon ze zoo niet gegroeid zijn; zonder dat zon zij hare takken niet zoozeer hebben kunnen uitspreiden tot zelfs over den oceaan heen, en hare vruchten hebben gebracht tot in diepe kelders en op hooge zolders.

Dat alles kon niet geschied zijn, indien er geen krachtige groei, geen krachtige woeling was geweest, die wij niet kunnen zien. Dat was het werkzame leven in gemeenschap met Christus. Alles komt aan op het oogenblik, dat er gestreden moet worden. Wij hooren hier gelukkig niet zooals in een naburig land dat roffelen van de trom, en zijn geen getuige van dat gedurig exerceren. Dat alles gebeurt om in tijd van nood strijdvaardig te zijn. Daarom al die studie, die inspanning, al dat denken over het terrein des vijands, opdat men klaar zij.

Dat is het werk der wortels: zich sterken in de gemeenschap Gods, het strijden tegen de zonde, inzicht krijgen in de diepte van het Evangelie, dat gestalte krijgen door Jezus Christus, dat Jezus Christus toelaten om ons eene gestalte te doen verkrijgen. Dat alles is de verborgen werking der wortels, die de voedende sappen door den stam opwaarts voeren naar de takken en de vruchten. Die vruchten toonen aan wat er tot stand kwam. Het zijn de resultaten van de verborgen werking, die in dat donkere wortelgraf tot stand kwam.

Welke wenschen hebben wij nu voor Bestuurders en medewerkers van deze Vereeniging met zilveren krans? Dat bidden wij, dat dat werk in de diepte, dat persoonlijke werk van zelfonderzoek meer en meer toeneme, dat diep en dieper graven in de mijnen des Evangelies en de schatkameren der waarheid. Wij hopen, dat het niet zij zooals vaak in het huiselijk leven, dat bij het dragen der zilveren kroon zijn hoogste toppunt heeft bereikt. Daar zijn er niet velen, die een gouden feest vieren. Dat bidden wij deze Vereeniging toe. Zij viere eens haar gouden feest, al is het dan niet met hare tegenwoordige leden.

Wij hopen, dat deze boom niet staat op zijn bederf, wel nog schoon van buiten, maar inwendig krank; dan zit het in de wortels. Maar zoolang die wortels nog krachtig voortwoelen, moet de boom groeien en bloeien.

Sluiten