Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien de Vereeniging niet in Jezus Christus gegrondvest was, bestond zij niet meer.

De Vereeniging dankt de voorgangers der gemeente, die zooveel goede woorden voor haar overhadden. Al de blijken van belangstelling neemt zij in hartelijken dank aan; maar voor zij haar dank brengt aan menschen, moet zij dankzeggen haar grooten God en Zaligmaker, dat wij willen doen door te zingen van Psalm 33 het laatste vers.

Hierop ging spreker weêr voort:

De Vereeniging gevoelt behoefte in de eerste plaats haren hartelijken dank uit te spreken aan de aanzienlijken, die indertijd zoo welwillend ons van hunne schatten geleend hebben (en van wie velen ons het geleende schonken), opdat wij een eigen gebouw krijgen konden.

Zij dankt in dit oogenblik allen, die, zonder Leden of Begunstigers te zijn, bij haar zilveren feest zulk een hartelijk bewijs van hunne belangstelling gaven. Is U deze proef bevallen? dan zeggen wij Abraham na: "kom en leun een weinig onder dezen boom." Want ook uw komen in ons midden zal ons zijn tot blijdschap en versterking des geloofs. Wij hebben uwe hulp noodig, wanneer het uw lust is om te zoeken de dingen, die boven zijn.

En is U uitgereikt een blaadje, het verzoek inhoudende om Lid of Begunstiger te worden, zoo vragen wij U, neemt de moeite en leest het, overpeinst het een weinig, maar stelt het niet te lang uit!

Wij danken het kerkbestuur dezer Gemeente, die de vriendelijkheid had dit ruime kerkgebouw ons ten dienste te stellen. Ook de Br. diakenen, den koster en zijne helpers, den voorzanger, den organist, de oppassers, ja zoo velen, die ons de behulpzame hand boden. De Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid wenscht niets anders dan de kerk te stutten; zij wil niet zijn een kerkje naast of boven of in de kerk, maar zij wenscht alleen mede te werken aan de opbouwing van het rijk van Christus! God beware haar dat er ooit zulk een worm aan hare wortels zou knagen. Dit wenscht ze: dat als zij sterven moet, het zij omdat haar bestaan niet meer noodig is. Moge ieder

Sluiten