Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE FEESTAVOND,

IN HET GEBOUW IN DE ELANDSTRAAT, Donderdag 7 Hovember, 's Avonds te 7 ure.

Treffend was de indruk, dien het gebouw onwillekeurig maakte op ieder, die binnentrad. Van kolom tot kolom waren guirlandes aangebracht, terwijl het gedeelte van den wand achter den katheder in een tuin scheen te zijn herschapen. Grootsch was het gezicht van een prachtig schild met de opschriften: "o God! wij gedenken Uwer weldadigheid" (Ps. 48 v. 10) en: "Door de genade Gods zijn wij dat wij zijn" (1 Cor. 15 v. 10), waarop tevens de naam en het jaartal der stichting van de Vereeniging stonden te lezen. Was dat grootsch, treffend was het tusschen de groene bladen, als nederig daaronder verscholen, te lezen met letters, door de handen .van kinderen der bewaarschool gevlochten en als eene verrassing door hen geschonken: "Het mostaardzaadje tot een boom geworden." Dat moest een kinderhand schrijven, omdat God ook uit der kinderen mond zich lof heeft toebereid, evenals een kinderhand de rozen moest maken tusschen de guirlandes. Twee-en-dertig schilden, in arabesken vorm door kunstige hand van een der leden met zwart op witten grond vervaardigd en omlijst door goudgetinte krul- en slingerfiguren, tusschen de verschillende kolommen boven en beneden aangebracht, deden den bezoekers de verschillende werkzaamheden kennen, die de Vereeniging zich tot taak gesteld heeft. Een toepasselijk bijbelwoord drukte den aard van iedere dezer werkzaamheden nit. Te beginnen aan de linkerzijde van den President waren deze opschriften de volgende;

Sluiten