Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door een lid der Vereeniging werd den President nu nog een glazen beker op zilveren voet aangeboden. Ook dit gaf hem 9tof tot dank.

Eindelijk werd nog een tal van nieuwe leden voorgedragen, dat zich bij deze gelegenheid heeft aangesloten. Daarna sloot de President met dankzegging, waarna de vergadering zong het 10* vers van Ps. 64, en, na de zegenbede ontvangen te hebben, uiteenging.

FEESTVIERING

MET DE KINDEREN DER BEWAARSCHOOL,

IN HET GEBOUW IN DE ELANDSTRAAT.

Vrijdag- IS November, 's Avonds te 6 ure.

Het was voorwaar een treffend gezicht zulk een groot getal kinderen van twee tot zeven jaren in deze oogenblikken bij elkander te zien. De vroolijke aangezichtjes toonden, dat ook zij deelden in de feestvreugde, en de ijver, waarmede de moeders die kindertjes brachten, gaf bewijs ook van hare ingenomenheid met de zaak. Te zes ure opende de President dit Kinderfeest met het zingen van een psalmvers; daarna las hij voor den 8"ten Psalm, cn verzocht Br. de wilde voor te gaan in het gebed. Nu was het eigenlijk Kinderfeest geopend, want aanstonds werd het een en ander door het eenvoudige lied der kinderen vervangen. De President sprak eenige woorden betrekkelijk de feestviering, geheel in den eenvoudigen kindertoon, en gaf toen het woord aan jufvr. grask, hoofdonderwijzers der school, die nu met de kinderen sprak over dit feest en verder over eenige bijzonderheden uit de geschiedenis des O. en N. Testaraents. Uit de eenvoudige, maar juiste antwoorden der kinderen bleek, dat ook op de Bewaarschool de Bijbel het handboek van den dag is. Die antwoorden toch waren kinderlijk maar juist, en leverden daarbij het bewijs, dat zelfs die jonge kinderen in den Bijbel al reeds te hnis waren. Bij herhaling werd dit afgewisseld door gezang, nu eens toepasselijk op den feesttijd, dan weder bestaande in gelukwensch aan den President of aan de Bestuursleden. Zelfs de allerkleinste kinderen bleven niet achter.- Konden zij nauwelijks spreken, toch drukten zij in hun liedje de gevoelens van vreugde uit, die hen bezielden. Vervolgens werd hun gelegenheid gegeven om het een en ander te verrichten, waar zij zich verder op de school mede onledig hielden: Geen wonder, dat dit aan al de aanwezigen voldeed. En nu kwam het schoonste eerst aan. Allen ontvingen juichende uit de hand

Sluiten