Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richtte. Beeds jaren lang, ook door vroegere betrekking, aan ben verbonden, drukte hij als voormalig Bestuurder der Vereeniging voor Christelijk huisbezoek, zijne ingenomenheid uit met het geluk , dat thans dezen Broeders ten deel valt en bidt hun verder Gods besten zegen toe.

Ten slotte zong de vergadering Ps. 66 v. 10.

Tijdsgebrek verhinderde den afgevaardigde der Gereformeerde Zendingvereeniging, alsmede nog anderen het woord te voeren.

Ook deze samenkomst liep dus tot aller genoegen af.

SAMENKOMST

met de ouders der kinderen die op de

Zondag-, Naai-, Brei- en Zangscholen onderwijs ontvangen,

IN HET GEBOUW IN DE ELANDSTRAAT.

Vrijdag 22 November, 's avonds te 8 ure.

Om vele ouders in de gelegenheid te stellen, deel aan de feestelijkheid te nemen, alsmede om ook hun een gepast woord te kunnen toespreken, was door het Bestuur besloten, eene afzonderlijke samenkomst met hen te houden. Hoewel het getal dergenen die opgekomen waren, niet groot was, wellicht ten gevolge van hoogst ongunstig weder, had ook deze samenkomst hare aantrekkelijkheid, te meer, daar zij werd opgeluisterd door het uitvoeren van een drietal stukjes door de leerlingen der Zangschool, die juist in een ander gedeelte van het gebouw samen waren.

De President opende haar met het laten zingen van Ps. 25 v. 6; daarna ging hij voor in het gebed en las een gedeelte van Marcus 10.

Vervolgens richtte hij een bij uitnemendheid toepasselijk woord tot de ouders en wekte hen op voor hunne kinderen van de gelegenheden, die de Vereeniging geeft, een getrouw gebruik te maken.

De leerlingen der zangschool kwamen nu beneden en zongen het "Haleluja". De President maakte dit al weder dienstbaar aan eene opwekking om van het zangonderwijs gebruik te maken, daar slechte liederen wel zijn te verbieden, mits men er maar iets beters voor in de plaats geve.

Nadat de kinderen nog eens gezongen hadden, sprak Br. ligtvoet, hoofdonderwijzer aan de christelijke school te Loenen a/d

Sluiten