Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJF-EN-TWINÏIGSTE VERSLAG VEREENIGING TER VERBREIDING DER WAARHEID

(1871—1872.)

Om reden de Gedachtenisviering van het Vijf-en-twintig-jarig bestaan der Vereeniging met het Vijf-en-twintigste Verslag in een Gedenkboek wordt uitgegeven, en om de kosten voor den druk zoo min mogelijk te maken, zullen wij in ons Verslag ditmaal uiterst beknopt zijn, en niet veel meer dan statistiek geven. Voor hen die bij de feestvieringen tegenwoordig waren, zal dit voldoende zijn, tot herinnering; andere belanghebbenden kunnen toch voldoende zich een denkbeeld vormen van den omvang en den gang der werkzaamheden.

A. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DEN STAAT EN DE WERKZAAMHEDEN.

I. Algemeen Besttjur. — Door de herkiezing van de BB. h. jaspers, w. hultzer en j. brand, en de BB. e. scheepmaaker en g. van riessen als Bijbestuurders, die moesten aftreden, doch herkiesbaar waren, is daarin geene verandering gekomen.

II. Leden. — Bij den aanvang van het 25ste jaar was het

getal " 981

Afgegaan (door overlijden 14 en door vertrek 15) 55

bleef 926

Bijgekomen in den loop des jaars 36

Alzoo bij het einde van het 25ste jaar 962 Leden

en derhalve is het aantal met 19 verminderd.

III. Begunstigers. — Bij den aanvang van het 25"'* jaar was het getal 585

Hiervan afgegaan 30

(t.w. 19 bedankt, 9 overleden, 2 lid geworden)

bleef 555

Bijgekomen in den loop des jaars 37

Alzoo bij het einde van het 25ste jaar.. .. 592Begunstigers, zijnde het aantal dus met 7 vermeerderd.

Sluiten