Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Bestuurs-Vergaderingen. — Deze hadden geregeld plaats.

V. Gekombineerde vergaderingen van al de bestuurders en werkende leden — werden ter oorzake van vele werkzaamheden dit jaar niet in groot aantal gehouden.

VI. Leden-Vergaderingen. — Deze werden geregeld gehouden, en dit jaar beter 'bezocht zoo bij de Bijbelbesprekingen als behandeling van de groote vragen van den dag. Toch laat de opkomst nog te wenschen over.

Ter Bondsvergadering', den 26 Sept. 1872 met afgevaardigden der Zuster-Vereenigingen gehouden, werden belangrijke punten besproken, o. a. de inwendige verhouding der Vereenigingen en hare betrekking tot de kerkgenootschappen. In de avondvergadering wérden door de afgevaardigden belangrijke mededeelingen gedaan.

Buitengewone Vergaderingen waren er weinige; doch die waarin de Waldens paolo calvino mededeeling gaf van de evangelisatie der Waldenzen in Italië, zal niet licht vergeten worden. — De bidweek-samenkomsten zijn wederom in overleg en overeenstemming met andere Vereenigingen en broeders als tak der Evangelische Alliantie, gemeenschappelijk gehouden. — De zijtakken hebben hunne gewone jaarvergaderingen ten behoorlijken tijde gevierd.

B. OVERZICHT VAN DE DRIE HOOFDTAKKEN *.

I. Evangelisatie. —' a. Zondagscholen: in de stad 15, te Sloten l, te Diemerbrug 1, te Sloterdijk 1, te Nieuwendam 1, te zamen 19, met pl. m. 2000 kinderen, 50 onderwijzers, 33 onderwijzeressen, te zamen 83 personen (zie Statistiek, blz. 82); meerdere wenschen wij. De behoefte aan gevormde onderwijzers wordt onmiskenbaar. Een nieuwe school dit jaar.geopend in de Brouwerstraat, een wijk, waar het modernisme bijzonder ijvert door Zondagscholen en

1 De Vereeniging bestaat uil S Hoofd* en 8 Zijtakken. De Hoofdtukken der Vereeniging ziju: i. Evangelisatie, ii. Christelijke Leesbibliotheek, iii. Brei-, Naai- en Teekenscholen hare Zijtakken: 1. Het lava-Comité, 8. Het Vrouwen-Logement "Te Huis,"

5. De Vereeniging ter bevordering der Zendingzaak onder alle Heidenen, 4. Het Jongelieden- en Kiuder-Genootschap ten behoeve der Zendingzaak, 6. De Christelijke Bewaarschool,

6. Evangelisatie te Loenen a/d Vecht, 7. Evangelisatie onder Doofstommen, 8. Evangelisatie in Noord-Holland. De Zijtakken zijn hierin van de Hoofdtakken onderscheiden, dat zij niet zoo als deze in de kontributie van de Leden der Vereeniging deelen, maar finantiëel geheel op zichzelve staan, zonder ten laste van de Vereeniging te komen, weshalve zij hunne hizondere leden en begunstigers hebben, zonder dat deze juist Leden der Vereeniging zijn, en omgekeerd. Ook kunnen zij hunne jaarfeesten afzonderlijk vieren, tot wie de Leden der Vereeniging als zoodanig geen vrijen toegang hebben. Zedelijk zijn zij echter met de Vereeniging ten nauwste verhonden; hunne Besturen moeten bestaan uit Leden der Vereeniging en altijd een zeker getal leden van het Algemeen Bestuur in hun midden tellen; terwijl zij die als werkende Leden in deze Zijtakken optreden, ook Leden der Vcrceniging behooren te zijn, of dit nog niet zijnde, te worden. De drie laatst bijgekomen Zijtakken worden bestuurd, de twee laatste volgens opdracht van den Bond, door het Algemeen Bestuur, dat daartoe uit zijn midden drie Commissiën benoemd heeft.

Sluiten