Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1] . fmaria cornelia van den andel. I dient.

12. 13.

14.

15. 16.

17. 18.

anna geertrdida joü8tra

anna eli8abeth mulder

oatharina maria boogaard.. . helena margaretha meese . . .

geertruida christlna elisabeth eress :

maria paulina spook.. . johanna jacoba boelen

(tehuis.

dient.

gaat dienen.

i nog 1 tehuis.

dient

De nummers met een * geteekend ontvangen een jurk.

!Woont in het weeshuis der Christ. Afgesch. gemeente, waar zij thans dient en leert hij Ds. v. d. sluis,

'Leert bij Ds. kuïper.

Zal leeren by Ds. kutper.

Zal leeren bij Mr. de wilde.

Is Herst. Luth. en gaat aldaar Ier Catechisatie.

Zal leeren bij Jufvr. hoen.

Heeft voornemen te leeren bij Mr.

looman.

Leert bij Ds. cramer.

C. OVERWICHT DER ACHT ZIJTAKKEN.

I. Java-Comité. Nederlatidsche afdeeling van het Genootschap voor in- en uitwendige Zending te Batavia. — Het Java-Comité heeft in de 17 jaren van zijn bestaan zijne werkzaamheden mogen uitbreiden en met Gods zegen zien bekroond. Aanvankelijk was het als eene kleine kollekteerende vereeniging werkzaam. Reeds mag het zich verheugen over de stichting van eene gemeente te Oeta Rimbaroe en eene te Si Mapil apil in Angkola, beide op Sumatra, waar de BB. dammerboer en van dalen, geholpen door inlandsche Christenen, met zegen arbeiden.

In den zendeling beukhof, thans in Nederland, geeft ons de Heer mede een verkwikkende vrucht van onzen arbeid te zien. Hoewel van wege het Gouvernement te Depok geplaatst, staat hij in de bres, niet alleen voor de belangen van zijne gemeente, maar ook om bevorderlijk te zijn aan de komst van het Godsrijk in den Indischen Archipel.

Naar vermogen steunde het Java-Comité de werkzaamheden van zijn Genootschap te Batavia, door mede te werken tot onderhoud der zendelingen en inlandsche helpers aldaar, tot instandhouding van de Opleidingschool, tijdelijk overgebracht in de Christelijke Ambachtschool, en ook door de zaak van het Seminarie levendig te houden en tot de daarstelling er van mede te werken. Thans echter heeft zich tot dat doel een afzonderlijk Comité gevormd, waarin twee van zijne leden zitting hebben.

Het Geïllustreerd Zendingblad, orgaan van het Java-Comité, neemt steeds toe in belangstelling en daarmee het Java-Comité in aantal van leden. Hulp-Comite's en hulp-Vereenigingen werken

5*

Sluiten