Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtig mede om de belangstelling in Nederland te bevorderen en gelden voor de zending bijeen te brengen.

De ontvangsten en uitgaven in het afgeloopen jaar hebben, buiten de giften voor het Seminarie en andere gelden, niet ter dispositie van het Comité ingekomen, ƒ 15,000 bedragen.

II. logement voor Vrouwelijke Personen, onder den naam van "TE HUIS." — Sedert 1°. September 1871 gevestigd op de Prinsengracht bij de Beerenstraat, KK 528, wordt er bij toeneming gebruik van gemaakt, ook en vooral door Burgerjufvrouwen.

Het boekjaar is gewijzigd van 1°. April op 1°. Januari, tot vergemakkelijking van de boeking der jaarlijksche rekening, zoodat wij nu voor het statistiek overzicht rekenen van 1°. Januari tot 1°. November. In die 10 maanden zijn er geweest 74 aanvragen om dienstboden in de stad, 12 buiten de stad. 10 Meisjes geplaatst door tusschenkomst der Directrice. 221 nieuw aangekomen logées, het vorige jaar in datzelfde tijdvak 162, dus nu 59 meer. Dooreen gerekend 17 logées per dag. Het getal logées sedert de oprichting is 3058. In dit afgeloopen tijdvak hebben wij als bijzondere logées te vermelden 1 mohamedaansche en 1 israëlitische. Ook hebben wij in de laatste dagen nog eene Zendelingszuster gelogeerd.

De staat der geldmiddelen is voor de dagelijksche uitgaven voldoende. Doch aan het kapitaal, benoodigd voor den aankoop en de verbouwing van het nieuwe huis en het ameublement, ontbreekt nog circa / 4000, welke ons tijdelijk is verstrekt tot behoorlijke renten.

Ultimo December 1871 was in de huishoudelijke inkomsten en uitgaven een tekort van ƒ 8.68; thans in den loop van 1872 twijfelt men niet of zullen de inkomsten met de uitgaven geen groot verschil te gemoet gaan; wij erkennen dit met dankbaarheid aan Hem, die de harten weer voor deze Inrichting zoo mild deed openen.

III. Vereeniging ter Bevordering der Zendingzaak onder alle Heidenen. — Deze Vereeniging bestaat sedert 4 Dec. 1850, en dus bijna twee-en-twintig jaren. Zij zamelt de enkele penningen harer leden in door het blad, getiteld Mededeelingen (ver. krijgbaar tegen ƒ 1 in het jaar) en tracht hare leden op de hoogte te houden van wat op het gebied der zending voorvalt. Bij voorkeur worden zulke berichten gekozen, als door andere bestaande Zendingbladen niet gegeven worden.

De Vereeniging heeft alzoo wederom, zij het dan ook in geringe mate, iets mogen bijdragen, om door de uitgave van haar blad de belangstelling in het zendingwerk op te wekken of te vermeerde-

Sluiten