Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, en in de tweede plaats in dé bestaande groote geldelijke behoefte der zending te voorzien.

In het jaar 1871 is in het geheel ontvangen / 548.85, en na aftrek der uitgaven is er een saldo overgebleven van ƒ285.60, dat op de volgende wijze is verdeeld: Aan de Gereformeerde Zendingvereeniging en het Java-Comité elk ƒ 50; aan de Nederlandsche Zendingvereeniging ƒ 40; aan het Genootschap te Zeist, dat te Parijs, en aan de Zending te Ermelo elk ƒ 30, en aan de Utrechtsche Zendingvereeniging ƒ 15; aan de Evangelisatie in België en in Spanje elk ƒ 20.

Het Bestuur heeft gemeend met bet oog op de feestviering van 1 April, ditmaal eene uitzondering te moeten maken en eene feestgave te moeten beschikbaar stellen voor den zoo gewichtigen arbeid onder de Boomschen, en voor de Evangelisatie en die in Spanje elk / 20 af te zonderen. Gedurende haar bestaan heeft de Vereeniging, meerendeels aan enkele centen, ingezameld en aan andere genootschappen uitgekeerd circa ƒ 7000.

IV. Amsterdamsen Kinder- en Jongelieden-Genootschap ten behoeve der Zendingzaak. — Het ledental van het Kindergenootschap ts thans 133 kinderen, en van bet Jongelieden-Genootschap circa 60 leden.

Volgens het laatste verslag bedroegen de kontributiën en busjes van het Kindergenootschap ƒ 151.70J, de uitgaven ƒ114.79, zoodat het saldo, a. ƒ 36.911, is gestort in de kas van het Java-Comité, waaraan dit Genootschap verbonden is.

De ontvangst der beide afdeelingen van het Jongelieden-Genootschap bedroegen ƒ 165.97 , het saldo, a ƒ 116.24, is aldus verdeeld: aan het Java Comité, het Rijnsche Genootschap, het Zeister Genootschap en de Vereeniging voor Israël elk ƒ 25, en de resterende ƒ 15.24 aan het Ermelo's Zendinggenootschap.

V. Christelijke Bewaarschool »» het lokaal "Be Herbouwing" in de Elandstraat. — Het getal der ingeschreven kinderen is 203, ten vorigen jare bedroeg dit getal 285; dus nu minder 82. Van de ingeschreven kinderen waren 15 van R. K. ouders; ten vorigen jare bedroeg dit getal 10; dus nu 5 meer. Gedurende dit jaar is geen der kinderen overleden; ten vorigen jare één. Dit jaar zijn op andere scholen overgeplaatst of te ver gaan wonen, enz. 79; ten vorigen jare bedroeg dit getal 11. Het zooveel grootere aantal dit jaar is veroorzaakt door verplaatsing in de geopende Bewaarschool der wijk vereeniging, EE en PP. Het getal ingeschreven kinderen in het geheel, dat is sedert de oprichting, in 14$ jaar tijds, bedraagt 2581.

De behoefte aan een beter lokaal hoe langer hoe dringender,

Sluiten