Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja noodzakelijk geworden, en liet Bestuur, dpor hooger hand daartoe verplicht, is het na veel moeite gelukt om dat te verkrijgen, zoodat deze school staat verplaatst te worden.

De inkomsten, waaronder eene gift van ƒ 100 van X. C. Z. door T. M. L., hebben het laatste jaar beloopen ƒ 1815.79; de uitgaven hebben die echter met ƒ200 overtroffen.

VI. Evangelisatie te Loenen a/d. Vecht.

a. De Christelijke Bijzondere School in het jaar 1866 nevens de toen bestaande Christelijke Bewaarschool, opgericht, en met haar sedert dien tijd ééne Inrichting uitmakende, werd den 15aeo Juni van genoemd jaar geopend met 12 leerlingen. Zij mocht onder kennclijken zegen des Heeren zich uitbreiden; terwijl de ruimte gesteld is voor 40 a 50 leerlingen, telt zij op heden 44 leerlingen. Zij is in den loop dier 6 jaren door 65 leerlingen verlaten, deels door den dood, deels door vertrek naar elders of door overgang in het maatschappelijk leven.

b. Aan deze school is verbonden gedurende de wintermaanden, eene Avondschool, welke in October jl. met 7 geopend, thans 17 leerlingen telt, meerendeels zulken, welke op de Openbare School op den dag onderwijs ontvangen.

c. Eene Breischool voorziet in dat opzicht in de behoeften der meisjes en wordt nu door 12 meisjes bezocht, terwijl in den zomertijd door grooter getal gebruik van haar gemaakt wordt, daar de verwijdering van de woonplaats hierin voor den winter veel in den weg staat.

d. De Bewaarschool telt op heden 43 leerlingen, terwijl in genoemde 6 jaren 88 kinderen haar hebben verlaten, door den dood, vertrek naar elders, of overplaatsing naar bijzondere of openbare school.

e. Ook is aan de Inrichting verbonden eene Zondagschool, welke thans door ruim 100 leerlingen bezocht wordt; alsmede

ƒ. eene Bijbellezing, welke minstens door 30 a 40 hoorders wordt bijgewoond uit de gemeenten Loenen, Vreeland, Nieuwersluis en omstreken.

g. Verder vergadert wekelijks aan het lokaal der Inrichting eene Borcas-Vereeniging, met 13 werkende, en circa 38 contribueerende Leden. Jaarlijks werpt zij circa ƒ 100 aan kleedingstukken af, | voor de school en J voor Ae algemeene armen.

De inkomsten voor deze Evangelisatie, waaronder begrepen ƒ 200 jaarlijksch subsidie van de Vergadering voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs en eenige giften, konden bij lange na de uitgaven niet dekken, zoodat dit werk door een aanzienlijk tekort gedrukt wordt.

VII. Evangelisatie onder de Doofstommen. — Aan om-

Sluiten