Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Ja va-Comité.

Lidmaatschap ƒ2.— per jaar.

Uitgave van het Geïllustreerd Zendingblad, 12 N™. per jaar. Jaarfeest in April.

2. Trouwen-Logement:

„TB HUIS", Prinsengracht tusschen de Ree- en Beerenstraten , N°. 528.

Logieskosten en voeding: lste klasse per 24 uren... .ƒ 0.50

lste // > week > 2.10

2de » « 24 uren * 0.90

Jaarfeest in April.

8. Vereeniging

ter bevordering der zendingzaak onder alle heidenen.

Lidmaatschap ƒ1.— per jaar. Uitgave der Berigten 8 N?s. per jaar.

ia. Kinder-Genootschap

ten behoeve der zendingzaak.

Lidmaatschap tegen 1 Cent per week. Uitgave der Zendingboekjes 4 maal per jaar. Bijeenkomst den 2den Zondag van elke maand. Jaarfeest in Maart.

44. JongeIieden-<»enootschap

voor beider knnne, tegen ƒ1.— per jaar. Vergadering den laatsten Zondag van elke maand, voor Meisjes en Jongens afzonderlijk. Jaarfeest in Januarij.

5. Christel. Bewaarschool,

in het Lokaal „de herbouwing" in de Elandstraat,

voor Kinaeren van a ioi o jaren, op alle Werkdagen. Feestonthaal in het Gebouw, op den tweeden Paaschdag.

Werkzaamheden gedurende de zeven dagen der week.

Zondag, 'smorgens 10 ure, Bijbellezing voor Kinderen. — 10J ure, Evangelisatie voor Doofstommen. — 's namiddags 1 ure, Zondagschool.

Den eersten Zondag in de maand, 's avonds 8 ure, Vergadering en Bidstond van Onderwijzers en Onderwgzeressen der Zondagscholen; — verpligte Vergadering ra Maart, Junij, September en December.

Den tweeden Zondag van elke maand Vergadering met het Kinder-Zending-GenooUchap. — Jaarfeest in Maart.

Den laatsten Zondag van de maand, Vergadering van het Jongelieden-Genootschap ten behoeve der Zendingzaak. — Jaarfeest in Januarij,

Maandag, 'smorg. van 9—2 ure en 's avonds van 4—9 ure, afgifte vau Boeken.— 'savonds 8 ure, Kntechisatie voor meisjes. — 'savonds 8J nre. Bijbellezing. — 'savonds ten 74 ure, Avondschool (lezen leeren), 8J ure voor volwassenen.

Dinsdag, 'smorg. van 9—2 ure en 'savonds van 4—7 ure, Afgifte van Boeken.— 'savonds 7J ure, Katechisatie voor meisjes, 8J ure voor volwassenen.

Woensdag, 'savonds 9 ure, Katechisatie voor jongens.

Den eereten Woensdag in de maand, 'savonds ten 8i ure, Vergadering van Bezoekbroeders.

Donderdag, om de 14 dagen, 's avonds ten 6 ure, Dorkas-Vereeniging. — 's avonds ten 8 ure Ledenvergadering.

Vrijdag, 'savonds 8J ure, Bjjbelbespreking met Onderwflzers en Onderwijzeressen der Zondagscholen. — Zang-Onderwijs. — 's avonds 8J ure, Avondschool (lezen leeren) voor volwassenen.

Den laatsten Vrijdag in Januarij, in April, in JuUj en October, 'savonds 8 ure, Inschrijving voor de Brei- en Naaischolen.

Zaterdag, 's avonds 8J ure, Bybellezing. — Om de 14 dagen, 'savonds ten 8 ure, vergadering van het Algemeen Bestuur. — Om de drie k vier maanden, 's avond» ten 8 ure. Gecombineerde Vergadering met de Leden van de Besturen der Zijtakken en de werkende Leden.

Elke werkdag van 9—4 uur Naaischool en 's avonds (uitgenomen des Zaterdags) van 6—8 uur Breischool,

Sluiten