Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^a^&^aaa&a &&&&&

VAN DE VEREENIGING TER VERBREIDING DER WAARHEID.

van 1 Hovember 1S11 co* VI*. October 1SÏ*. OHTVASOST. UITOA"• . _ ,M

é v .... ƒ 918 64 \ Voor de Vergaderingen en werkzaamheden van de drie HootdtaHKen:

, l^^^-te^::::::::::::::: •./ 9.01 - j-^sihe 12/m- huu\rbet GeW'm vwv 300 _

m « tweede t » 11.45 het Gebouw overgemaakt VUntÜ

' „ 20 46 4. Voor verlichting ƒ478.71

Donderdag-Vergadering-Kollekten , " 34 88 Af op rekening het Gebouw ter gele-

Koliekten op extra-byeenkomsten en op de Bestuursvergaderingen..» 14 4-i genheid van verhuring. .......ƒ 14».

Aan Ledenboekjes en Diploma's 1 80 f der Bijbellezing voor doofstommen.» 15— ^ ^ _

Giften eu jaarlijksche Bijdragen (zie blz. 85) » 188 50 f 31g ^

Opbrengst der Inschrijvings-Biljetten door Begunstigers, a 2 Cents iqq _

, , ...» 615 72 c Voor verwarming V «V

NaK saldo te veïdeel'en 'oVeV "de" "drie' Hoifdtekken,*" voor D^<OT ™ Ver8l^en' Ge»*riften' Advertentiën, Porto's, Schrijf-

/fin 02 » 18006 behoeften, en uitgaven voor den Bond ......._.i> ZOB *«

ieaer ƒ ou.u* Verslagen en verspreide Geschriften aan de Begunstigers op de Inschnj-

vings-biljetten a 2 Cts. of meer, en aan Drukwerk ten behoeve

daarvoor •/ *™ •

Verhoogde Inschrijving op het Gebouw .•»• 19.—

Aan de 8 Hoofdtakken het saldo der Inschrijvings-biljetten, toegekend voor iederen tak i aandeel a ƒ107.98 » 323.79

Aan de Bewaarschool, de helft van 1 aandeel » 53.961

Aan het Gebouw, als boven " 58.96J

ii 615 7*

/ Bodenloon en inkassering der gelden " 129 42

Andere diensten aan diverse personen en reparatiën .» 231 V»

f 1974 02 ■/1974 08

Uitgaaf » 1974.02

Ontvangst .ƒ 1798.96

Nadeelig Saldo...ƒ 180.06 Te verdeelen over de drie Hoofdtakken, voor iederen tak ƒ60.02.

Amsterdam, 31 October 1872. namehs het alobmbes besttjto, j- h- den °UDEN Jr.,

Penninymeeiter

T. M. LOOMAN. President. — W. HULTZER, Secretarie.

Sluiten