Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. brei' Kar

Ontvangst.

Hrti= en Naaischolen.

Aan A in de opbrengst van de kontributiën der Algemeene kas...ƒ — ff -\ in de opbrengst der Inschrij-

vragsbiljetten // 107 98

Afaand. in hettekurt der AU», kas.» 60 02

ƒ 47191

" Afzonderlijke kontriüutiën a.

(zie blz. 86) » 429

ff Giften 4. (zie blz. 86) * 121 67}

» Koliekten c. (zie blz. 86) » 322 67 J

» uporengst van waai- en Brei¬

werk „ 519 01

oaiuo in Kas van net vorige

jaar ƒ 802.31

Rente over 12/m....» 40.—

ƒ1441

842

02

31

ƒ 2283133

Amsterdam, 9 November 1871.

JHVISCUOI.EV.

Uitgaaf.

&rci- en J&aatsrftolen.

Per 12/m. salaris onderwijzeressen en helpsters Linnen-Naaischool.ƒ Wollen » »

» Breiscbool:

360

267

N°.l

«:=È/i*o.-

f 6/m.»45.—)

2. f 12/m.» 80.—J. » 127.50 (help. » 2.50)

3 (»580°.-!'130.-

4,5en6è»80.— » 240

50

Schoonhouden, Licht, Verwarming, Belasting, Assurantie, Bodenloon en Drukwerk »

Hnur voor de Scholen N°. 3—6..» kosten op den Feestavond 1871 .ƒ 71.76

en met de Breikinde-

ren en ouders, 13 Dec..« 56.12

627 50

147 71

160

127 88

Saldo in Kas.

ƒ

1690159 692 74

ƒ 2283133

NAMENS HET BESTDLK DER BREI- EJ." NAAISCHOLEN,

L. VAN DER BOM,

Penningmeester,

©I F T E S.

Voor oe Vtrtmigint tn het gejeel.

a. giften.

Van J. H. d. O. Sr., na het verslag, f 6

» K., door het Lid H. d. H...» 2

i' A. B » i

ln de kerkkollekte, Februarij..» 5

* » » , Maart....» 2

» A. Z., door TS m. looman...» 100

» J. Z., „ ,/ ,/ i

» N. N. voor Kalender, door id.» 1

50

50

ƒ 1191-

•ƒ

i. jaarlijksche bijdragen.

Van Mr. m. j. van lennep..

" Mr. g. et. de marez oyens.» » Ds. j. p. hasebroek »

» den Hr. jb. dekema »

» p. ehrensperger.. .ff " h. van der tak. . . v

II th. gülchek ff

Mej. a. dagevos ,

Giften .

Boeten voor het afwezig zijn van Bestuursleden op de Ledenvergadering.

ƒ

5 12

5

1 !

1 I

5 10 ■

5 20 .

65 119

4 50

ƒ 188150

Sluiten