Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENVORMIGHEID,

DE VLOEK VAN HET MODERNE LEVEN.

M. H.! Ik meen in het soort te blijven van de voorlezin¬

gen, die ons hier samenbrengen, zoo ik dezen avond uw aandacht vraag voor een Christehjk-historische beschouwing van de valsche eenvormigheid onzer eeuw: een verschijnsel daarom zoo belangwekkend, wijl juist in die eenvormigheid, in dat streven onzer eeuw naar uniformiteit, een zeer bedenkelijke karaktertrek, ja, ik durf zeggen, de vloek van het moderne leven ligt. Ik zal dus, om ook u voor die overtuiging te winnen, moeten aanvangen met de ietwat afgetrokken vraag, wat ik onder valsche eenvormigheid versta. Uit ue ervaring, uit de feiten des levens, moet dan worden aangetoond, dat zij werkelijk onzen tijd beheerscht. En heb ik u dan rekenschap gegeven, waarom ik haar een vloek dorst noemen, dan wil ik ten slotte nog de praktische vraag bespreken, wat de gedragslijn is die ons Christenen door dat verschijnsel bij den strijd in kerken staat geboden wordt. Valsche eenvormigheid,

wat ze is,

dat ze bestaat,

waarom ze mij een vloek dunkt, en waórtoe ze ons noopt,

ziedaar dus de gang, dien ik liefst door uw gedachten nemen zag.

Sluiten