Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerschers is rijksstiehting het onmiddellijk beoogde doeL Het zwaard dwingt die eenheid. Het geweld kluistert volken saam, wien wederzijdsehe afkeer als met het levensbloed was ingegoten. De eenheid door hen beoogd, werd alleen door hun machtige heerscherehand saamgeklemd, en eerst daarna, eerst als de rijkseenheid gesticht was, begon het ijdel pogen om di& bonte volkerengroep ook tot volkseenheid te versmelten. Maar wat leerde de ervaring? immers dat die eenheid weer sprong, dat die volkerenmassa weer telkens uiteenspatte, omdat de eenheid, de gelijksoortigheid, van het maatschappelijk leven ontbrak. Door druk veerkrachtig geworden, waakte het onverzwakte volksleven weer telkens krachtig op, om die valschfr eenheid te vernietigen, en juist het nationaal verschil der volkeren, hun verscheidenheid van karakter en onuitroeibare volksaard, heeft weer telkens die rijkseenheid doen springen, zoodra nauwelijks haar stichting was gelukt.

Had dus het lijnrecht afgaan op het doel niets dan teleurstelling berokkend, men koos daarom sints Erankrijk's omwenteling een andere gedragslijn, en wil zich nu een langeren weggetroosten, maar die te zekerder, die onfeilbaar naar het groote doel geleidt. Lag in de nationale verscheidenheid van het maatschappelijk leven der volkeren de wel buigzame maar onbreekbare kracht, waarop de rijkseenheid weer telkens sprong, wegnemen van die maatschappelijke schakeering der volkeren is dan het doel door ïrankrijk's revolutie beoogd. „Vrijheid,, gelijkheid, broederschap" is daarom het levensbeginsel dat ze in de grondwet der volkeren zoekt te schrijven. Want natuurlijk, zijn eenmaal de volkeren van hun eigen aard beroofd, en eikanderen gelijkvormig geworden, dan zal voor de rijkseenheid het pleit van zelf gewonnen zijn. En daarom door eenvormigheid tot eenheid, door uniformiteit tot unificatie, door centraliseering naar het Caesarisme, dus luidt de leus, die thanshet wachtwoord dier valsche eenheid is geworden. En in ernst, gelukt dat streven, dan wordt op de puinhoop van -wat land

Sluiten