Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spelen? En hebben we dan geen recht, om als we die afgeleefde knapen en die kwansuis jonge grijsaards zien, te klagen, dat het ouderwetsch verschil van leeftijd al meer wegvalt, en ook hier de eenvormigheid het wint?

Niet in die mate, maar even onmiskenbaar, werkt het streven, om de beide geslachten, om man en vrouw, uit hun eigenaardig verschil in een onzijdig geslachtsmengsel over te leiden. Ook in ons Vaderland zijn de profetessen reeds opgestaan, die als gold het een „anti-slaverny-league", aandringen op vrijverklaring der vrouw, en eischen dat ook haar de vrijheidsmuts op de lokken wiegele. Eeeds heeft in het modern America eene vrouw het leergestoelte aan een der hoogescholen beklommen. De doctorstitel prijkt in Engeland reeds naast meer dan éénen vrouwennaam. In Duitschland zoowel als in België zwiert de vrouwenrok reeds om de leuninglooze kruk van het kantoor. De „bluestockings" van vroeger dagen waren weetnieten bij de vrouwelijke „polyhistors", die onze normaalscholen thans bij menigte afleveren. En toch dat is nog slechts een eerste woeling van dat streven. Volkomen gelijkstelling van man en vrouw is de eisch die op dit oogenblik reeds in 't Lagerhuis- van Groot-Brittanje is te berde gebracht? De oude fabel der Amazonen wordt al meer een pro. fetie, die met onstuimigen drang haar vervulling tegensnelt. En daarom iets heroïeks, iets manhaftigs, iets fiers moet uit de houding onzer jonge schoonen spreken, willen ze niet als huissloofjens afgekeurd, of als zedige besjens aan den muur worden geschilderd. Schuchterheid en schroomvalligheid, zooals ze weleer het maagdelijn sierden, voegen niet meer voor de forsche vrouwentype onzer eeuw.

En nu de man.... ülrici zegt in zijn psychologie: „das man nische Weib ist nur möglich, wo der weibische Mann bereits wirklich ist", en immers zoo is het ook in onze dagen. Bezoek onze sociëteiten, dwarl rond in onze salons, of liever nog wandel eens op uw gemak langs onze hoofdstraten, en neem

Sluiten