Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontzinde Hollandsen tot ver naar onze achterbuurten gezonden. En zelfs menig geleerd werk, ja niet zelden de stukken van staatswege uitgegeven, leveren maar al te zeer het droevig bewijs, hoe die taalverdervende invloed zich in al wijder en hooger kringen bespeuren laat. En ja, de gesproken taal istaaier, wijl ze leeft,... maar toch wie het geradbraakt taaltje* onzer „Heeren Beizigeis," het wanhopend poespas onzer winkelbedienden, en het koddig allegaartje onzer bonne's ooit beluisterd heeft, behoeft het van niemand meer te hooren, hoe wondervér dat barbaarsche taalgehutsel het in de verbastering van ons Hollandsen reeds heeft gebracht. En zoo als het ten onzent gaat, zoo gaat het buiten onze grenzen evenzeer. Jaar op jaar wordt Erankrijk's taalschat overladen met een reeks, van vreemde woorden, die eenvoudig uit grieksche wortels worden saamgelijmd. Onze goede Duitschers „exstinguiren" met hun eindeloos „-iren" al meer den germaanschen gloed, hunner gespierde moedertaal. In het land van overzee dringt fransche invloed almeer het anglo-saxisch bestanddeel van Engeland'» taal terug. Zoo naderen langzaam, maar toch merkbaar, vooral in de kringen van ons reizend publiek, de talen der volkeren meer tot één. Het scherpe of vloeiende, het gladde of volle waarmeê naar eigen karakter en eigen volksaard elke taal moet uitgesproken, wordt al meer in een toonloos gelispel opgelost. En al weten we dan vooruit, dat bij deze uiting van het leven onzinnig streven nooit gelukken zal, omdat een taal nooit straffeloos met zich spelen laat, onmiskenbaar is het streven naar eenvormigheid toch ook hier.

Ziet, zoo moet alles gelijkgemaakt en vereffend worden en elke verscheidenheid weggeslepen. Wegvallen het verschil van bouwtrant. Wegvallen het verschil van leeftijd. Wegvallen het verschil van kunne. Wegvallen het verschil van kleeding. Wegvallen het verschil der volkstalen. Ja, wat moet niet wegvallen, zoo dat streven veld wint? want de acte van beschuldiging togen de eenvormigheid is daarmee nog nauwelijks ge-

Sluiten