Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behouden in den beloofden Messias, het Hoofd der menschheid^ dat komt. Maar die eenheid ze is dan ook niet naar de gelijkheid van het model, maar naar de eenheid des lichaams, waarin elk lid zijn eigen plaats behoudt. Niet naar de gelijkheid van den waterdrop in den stroom of van het kiezel in den zandhoop, maar als ranken elk voor zich in den éénen, wijnstok ingeplant, moeten de leden der menschheid in Christus haar eenheid zoeken. Bij de eenheid van het Koningrijk Gods gaat de verscheidenheid niet te loor, maar wordt er juist te scherper door geteekend. Immers op den grooten Pinksterdag spreekt de Heilige Geest niet in eenvormige sprake, maar een iegelijk hoorde in zijn eigen taal dien Geest de werken Gods verkondigen. Al is de muur der afscheiding door den Christus gesloopt, die der onderscheiding is door Hem niet opgeheven, en voor den troon*des Lams zal eenmaal, niet door een eenvormige menschenmassa, maar door een menschheid, in volkeren en geslachten, in natiën en tongen verscheiden, Hem die overwon, het lied der eere worden toegezongen.

Ziet, daarom schroom ik niet, die valsche eenvormigheid den vloek van het moderne leven te noemen, omdat ze de ordeningen Gods op zijde dringt, die niet slechts in de Schrift, maar in geheel de schepping geopenbaard zijn. Wat is een vloek, in den zin waarin we thans dat woord bezigen? Een vloek, immers gij gevoelt het met mij, is elke neiging, die door noodlottigen drang, vaak zonder zelf dit te willen, ons voortstuwt op een weg die tot levensvernietigingleidt. En ddt juist zie ik hier geschieden. O! er ligt in dat denkbeeld van eenvormigheid een zoo stille bekoring, in schijn een kiem van orde, een profetie des vredes die de volkeren verleidt. Eenmaal uitgesproken en als levensbeginsel aanvaard, is ze onweerstaanbaar in haar drang, een krachtig zuurdeeg dat gistend bruist door alle aderen des levens en niet rust» eer al wat zich beweegt en leeft, naar haar noodlottigen maatstaf vervormd is. En toch ze bluscht den levensgloed, ze

Sluiten