Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volg van dien monsterachtigen bond tusschen vrijheid en valsche eenvormigheid, waarmeê men het bij ons heeft gewaagd.

En wat dan nu te doen? Bqpvrijheid huldigen en de kerk tot een spreekzaal maken als dit Odéon is, waar beurtelings vóór en te'gen het heilige zal gepleit worden? Maar immers dat is de kerk vernietigen! Leervrüheid in den staat, in de maatschappij, ik versta het, maar wie van leervrijheid in een kerk spreekt, weerspreekt zich zelf en heft het wezen der kerk op. "Wat dan? zullen we dan de dagen %»n voorheen terugbegeeren en confessionalisten in den slechft^en zin des woords, de mannen van ons geslacht in een vorm klemmen, die uit hen niet is gegroeid? Maar dat is het onmogelijke willen! Want het verleden keert niet weer: alle repristineeren is onzinnig: vooraf reeds geoordeeld elk pogen tot reactie, wijl het de rechten van het heden miskent. Dan wordt men c«nfessionalist, ijveraar voor den vorm der confessie, maar zonder den moed dier confessie te bezitten, en brengt ons niet verflfer, maar voert ons naar de mislukte eenvormigheid terug. Maar zoo we élk denkbeeld van kerk dan eenvoudig prijsgaven, en de belijdeniskerk lieten vallen, om onbegrensd en onbepaald niets1 dan een belijdende gemeente te bezitten? Ook daarvoor, ik weet het, zijn achtbare stemmen opgegaan. Maar ik vraag: hoe wil men dat? een gemeente zonder sacrament? Immers neen! En zoo niet, vereischt dat Sacrament dan geen organisatie en zichtbaar verband, en hoe ge ook dat organisme neemt, dan hebt ge den kerkvorm immers terug. Een leven zonder vorm, het zou de eenvormigheid zeker wegnemen, maar wordt door vormeloosheid niet alle uitkomen van het leven belet?

Neen M. H. zal de eenvormigheid op kerkelijk gebied, niet slechts door het nationaal verzet als in de dagen der Hervorming gelocaliseerd, maar door de volle kracht van het persoonlijk geestesleven geheel gebroken worden, dan weet ik geen andere oplossing, dan dat men zonder de minste nevengedachte, vrij en onverholen, de vrije veelvormigheid aanvaarde.

Sluiten