Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een kerk gelijk de onze thans is, valt weg, en is in erger staat dan van ontbinding; zij rot bij levenden lijve weg. Welnu, wie kerkherstel wil, zoeke dan geen kerkvorm te herstellen,die zich zeiven geoordeeld heeft. Alle nieuwe kerkformatie, ze zuivere vóór alle dingen den vloek der eenvormigheid, die de moeder der leugen is, volkomen uit. Men dwinge niets, en zoeke niet te vereenigen, wat niet één in het leven is» Zijn daar van goeden wille die ééns zins en geestes zijn, laat zij zich aaneensluiten, en moedig het geloof huns harten belijden, maar dan ook geen sterker eenheid uitspreken, dan hun werkelijk gemeenschappelijk is. Laat zoo met volkomen autonomie zich groepen en kringen vereenigen, die weten twat ze willen, weten wat ze belijden, en voor wie een eenheid in het leven bestaat, en niet een eenheid in naam. Zijn er zulke kringen, hier eh ginds, die een gemeenschappelijken levenstrek vertoonen, dat ze zich die eenheid bewust worden en voor het oog der wereld toonen, maar alleen die karaktertrek en geen andere band verbinde hen saam. Niet om daarmeê het congregationalisme te huldigen. Wie dien kerkvorm huldigt, miskent het levensverband der geesten en heft de gemeente, als uit Christus geworden, op. Neen, maar wijl alleen door vrije keurverwantschap de ware verbindingen der geesten zich openbaren kunnen, de geërfde krankheid van vroegeren misslag alleen door dat heroiek medicijn kan worden uitgedreven, en alleen langs dien weg een gemeenteleven ontluiken kan, dat nóch het recht der vrijheid rooft, nóch zich vermaakt in valsche eenheid. Men heeft mij, om een pleidooi onder het nog vigeerend recht, wel eens verdacht van clericalistische neiging.

, Behoefte is het mij daarom te getuigen, hoe ik, met al de kracht die in mij is, elk clericalisme verfoei. Eenvormig is alle clericalisme, eenvormig alle confessionalisme, en daar, alleen waar het vrije gemeenteleven op kan treden, komt elk leven»

tot zijn vorm. Een confoederatief systeem, zietdaar dan, wat

met den aard van ons volk meest overeenkomstig, mij de eenige

Sluiten